3 lo?i kem d??ng ?m nên dung trong mùa l?nh

Làn da c?a chúng ta c?ng gi?ng nh? c? th?, ??u c?n ???c b? sung dinh d??ng và khoáng ch?t ?? nuôi d??ng t?ng ngày. ??c bi?t, làn da ??i v?i phái ??p chính là trang s?c quý giá nh?t. V?y nên, hãy ch?m sóc cho làn da c?a mình th?t t?t b?ng nh?ng lo?i kem d??ng da nhé!

M?t vài lo?i kem d??ng da ???c ch? em yêu thích và tin dùng nhi?u nh?t hi?n nay là:

Kem d??ng ?m ph?c h?i da Is Clinical Sheald Recovery Balm 120ml

Kem d??ng ?m ph?c h?i da Is Clinical Sheald Recovery Balm 120ml v?i công th?c d??ng ?m t?ng c??ng có kh? n?ng cung c?p ?? ?m cao, gi?m h?n tình tr?ng da khô, n?t n?, làm d?u da kích ?ng và c?i c?i thi?n tình tr?ng da t?n th??ng. ??c bi?t là làn da sau quá trình l?t t?y, b?n Laser,…

Công d?ng chính:

D??ng ?m t?i ?u, làm m?m m?n da, ng?n ng?a tình tr?ng da b? khô và ?óng v?y.
Có tính kháng khu?n cao, t?ng kh? n?ng b?o v? t? nhiên cho da.
Cân b?ng ?? ?m, ?? pH cho da, t?o môi tr??ng thu?n l?i cho t? bào da m?i phát tri?n.
Thi?t l?p h? th?ng b?o v? da, ng?n ng?a tình tr?ng m?t n??c.
H? tr? ch?ng oxy hóa da, giúp da phát tri?n kh?e m?nh, t??i t?n, ng?n ng?a tình tr?ng da lão hóa.
Làm d?u da, gi?m kích ?ng, ph?c h?i nhanh nh?ng t?n th??ng da, ng?n ng?a s?o hi?u qu?.
Kích thích t?ng s?n sinh t? bào, giúp da phát tri?n ch?c kh?e, t??i tr? h?n.

Giá: 4.094.000

Kem d??ng ?m t? t? bào g?c ReLuma Moisturizer

kem

Kem d??ng ?m t? t? bào g?c ReLuma Moisturizer là m?t s?n ph?m ch?m sóc da có ngu?n g?c t? M? và ???c ch?ng minh có kh? n?ng tái t?o da nhanh chóng, c?i thi?n ?? sáng và ?? ?àn h?i trên da, ng?n ch?n ???c s? lão hóa b?i công th?c ??c quy?n Reluma.

ReLuma Moisturizer ???c bào ch? v?i các y?u t? t?ng tr??ng nhi?u, axit amin, vitamin, khoáng ch?t, và các cytokine. V?i công th?c công th?c tuy?t v?i trong Reluma s? nhanh chóng th?m th?u vào da v?i d?ng kem không dính , không nh?t,… s? giúp làn da tr? nên ?m m??t h?n bao gi? h?t.

Giá: 1.400.000

Kem d??ng da gi? ?m Neostrata Bionic Face Cream

kem moi

V?i kem d??ng da gi? ?m Neostrata Bionic Face Cream dành cho m?t, s? cung c?p cho b?n m?t gi?i pháp d??ng da hoàn h?o, cung c?p ??y ?? d??ng ch?t và vitamin cho da thêm m?m m?i t? nhiên, ng?n ng?a tình tr?ng m?n n?i do da khô và b?o v? da su?t 24 gi? ??ng h?.

Kem d??ng da gi? ?m Neostrata Bionic Face Cream ch?ng lão hóa v?i PHA c?ng v?i Hyaluronic Acid c??ng ?? cao, làm gi?m các d?u hi?u lão hóa, giúp c?i thi?n kích th??c l? chân lông và da b? bong róc.

Giá: 1.021.000

Tr?i l?nh r?t d? khô da, ??c bi?t là vào mùa ?ông. Sau khi ??c bài vi?t này, ch? em c?ng nên tìm hi?u thêm v? cách ch?n kem d??ng ?m cho da khô vào mùa ?ông qua link sau: http://angelagold.com.vn/cham-soc-da/chon-kem-duong-am-cho-da-mat-kho-vao-mua-dong-c45a1878.html

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 52 times, 1 visits today)