?n S?a chua hàng ngày t?t cho s?c kh?e b?n

Khi nói ??n th?c ph?m, b?n s? nh?t ??n ngay vai trò c?a chúng ??i v?i s?c kh?e chúng ta, m?i lo?i th?c ph?m cung c?p d??ng ch?t và vitamin khác nhau, v?y nên b?n ph?i cung c?p ??y ?? nh?ng d??ng ch?t cho c? th?, có nh?ng th?c ph?m b?n không nên dùng th??ng xuyên, tuy v?y c?ng có nh?ng lo?i th?c ph?m b?n có th? dùng m?i ngày, d??i ?ây cachlambanhbao.net s? chia s? cho các b?n.

Th?c ph?m ?n hàng ngày t?t cho s?c kh?e b?n

1. Trái cà chua ??

Trong cà chua ch?a r?t nhi?u vitamin A,K,C, ??c bi?t trong cà chua ?? có ch?t lycopene , ch?t này có tác d?ng ch?ng oxy hóa, ch?ng b?nh ung th?. Cà chua khi ???c n?u chín s? có tác d?ng b?o v? b?n kh?i ung th? t?t h?n là ?n s?ng, ?i?u này khoa h?c ?ã ch?ng minh

2. Rau lá xanh

?n rau xanh s? giúp b?n ch?ng l?i ung th? và b?nh tim b?i trong rau xanh có l??ng vitamin và khoáng ch?t cao, b?n ?n rau xanh s? không s? t?ng cân b?i trong rau xanh có ít calo.

3. S?a chua

B?n s? d?ng s?a chua hàng ngày giúp b?n t?ng c??ng mi?n d?ch và ch?ng ung th?, ngoài ra ?n s?a chua r?t t?t cho h? tiêu hóa c?a b?n, nh?ng vi khu?n có trong s?a chua s? giúp cân b?ng vi khu?n trong b?ng b?n, giúp h?p thu vitamin và khoáng ch?t m?t cách t?t nh?t. Xem h??ng d?n làm s?a chua t?i nhà

4. M?t s? lo?i h?t

Nh?ng lo?i h?t nh?: h?t d?, h?t ?i?u, …ch?a ch?t x?, protein có kh? n?ng ch?ng oxy hóa, trong nh?ng lo?i h?t có ch?t béo nh?ng ch?t béo không bão hòa, ?i?u này có l?i cho tim, chính lý do v?y, b?n nên ?n m?t ít trong ngày.

Xem nh?ng món ?n t?t cho s?c kh?e t?i monngonhanquoc.net

Bình lu?n

(Visited 135 times, 1 visits today)