Khi truy c?p vào website ng??i ??c ph?i ??m b?o m?t s? ?i?u ki?n mà chúng tôi quy ??nh ngay sau ?ây:

1. Quy ??nh chia s? bài vi?t

Chúng tôi s? n?m b?n quy?n n?i dung, ch?u trách nhi?m v? b?n quy?n bài vi?t. B?n không ???c phép s? d?ng n?i dung vào m?c ?ích khác nh? in ?n, l?u hành khi ch?a ???c phép. B?n ???c s? d?ng l?i nh?ng không ???c t? ý ch?nh s?a n?i dung tránh gây hi?u l?m ngoài ý mu?n c?a ng??i ??c. M?i hành ??ng s? d?ng l?i ??u ph?i ???c ghi rõ ngu?n bài vi?t.

2. B?n quy?n logo/banner/hình ?nh

M?i thông tin trên cachlambanhbao.net nh? logo, banner, hình ?nh ??u ???c chúng tôi gi? b?n quy?n và s? d?ng ??c quy?n trên website. Khi s? d?ng c?n tuân th? quy t?c d?a vào thi?n chí c?a ?ôi bên, không có s? b?o h? b?t k? c? quan/t? ch?c nào nên ng??i dùng c?n ph?i ch?p hành ?? ?ôi bên cùng có l?i.

Bình lu?n

(Visited 174 times, 1 visits today)