B?t mí các m? cách n?m s?a hoa chu?i ?n là mê

Món n?m th??ng xu?t hi?n trong nh?ng ngày l? ho?c t?t, v?i nh?ng con ng??i mi?n trung món n?m không th? thi?u trong ngày cúng gi? c?a t? tiên, m?t món n?m ngon ??y ?? h??ng v? s? khi?n nh?ng ng??i ?n ng?t ngây t? chua, cay ??n v? ng?t t?t c? ??u quy?n vào l??i ngon tuy?t v?i.

N?u ai ?ó ch?a bi?t công th?c th?c hi?n hãy ??c h??ng d?n d??i ?ây ?? th?c hi?n t?t nh?t món n?m s?a hoa chu?i này. Ngoài ra, cách n?m s?a hoa chu?i còn ???c h??ng d?n c? th? ? link: http://wikibanh.com/cach-nom-sua-hoa-chuoi-ngon-cong-thuc-de/

?? b?t ??u th?c hi?n các m? nên chu?n b? m?t s? nguyên li?u ch? y?u:

– S?a t??i 1/2 kg

– Hoa chu?i

– Xoài xanh: 100g

– Cà r?t: 1 c?

– T?i

– L?c

– ?t

– Chanh

– N??c m?m, ???ng, gi?m, mu?i

H??ng d?n th?c hi?n cách n?m:

B??c 1:

Các b?n c?n s? ch? s?a tr??c tiên, b?ng cách nhúng vào thau n??c r?a s?ch nhi?u l?n ??n khi s?a s?ch s?, nhúng vào n??c sôi lu?c 5 phút.

B??c 2:

– V?ng (mè) rang chín.

–  Hoa chu?i thái thành s?i nh?, ngâm vào n??c có pha thêm m?t chút d?m ?n ?? chu?i không b? thâm ?en, nhìn không m?t th?m m?.

– Cà r?t r?a n?o thành s?i nh?.

– Xoài xanh b?n g?t v?, th?c hi?n t??ng t? nh? cà r?t là n?o thành t?ng s?i m?ng và dài.

– T?i b?m nhuy?n ?i.

– ?t ch? c?n b? h?t bên trong ?i.

– Chanh b?n l?y n??c.

– Pha n??c chanh + n??c m?m + ???ng vào 1 chén riêng.

– ? 1 tô l?n khác bán cho s?a, cà r?t, hoa chu?i, xoài, ?t, n??c m?m…tr?n lên v?i nhau và pha chén trên xu?ng tr?n lên ??u cho th?m gia v?.

B??c 3:

Cho ra ??a và thêm m?t ít rau th?m s? t?o mùi v? và r?c ít v?ng n?a.

Hoàn thành r?i, ai mà ch?a ?n món n?m s?a hoa chu?i là m?t ?i?u ?áng ti?c ??y nhé.

Bình lu?n

(Visited 217 times, 1 visits today)