Bí quy?t làm bánh bao không nhân c?u v?ng th?m ngon

Bánh bao là lo?i bánh xu?t x? t? Trung Qu?c nh?ng khi du nh?p vào Vi?t Nam ?ã ???c bi?n th? r?t khác bi?t mang trong mình ??m ?à nét b?n s?c v?n hóa ?m th?c Vi?t. Có nhi?u lo?i bánh bao nh?: bánh bao chay (bánh bao không nhân), bánh bao m?n (bánh bao có nhân). C? 2 lo?i bánh bao ??u r?t ngon và d? làm. D??i s? sáng t?o c?a nh?ng ?ôi tay khéo léo ?ã cho ra ??i nhi?u lo?i bánh bao h?p d?n và tuy?t v?i. Trong s? ?ó không th? không k? ??n món bánh bao không nhân c?u v?ng th?m ngon- lo?i bánh bao ??c bi?t l? m?t v?i màu s?c h?p d?n, ??i di?n cho chi?c bánh bao hi?n ??i. Sau ?ây là bí quy?t giúp các b?n chinh ph?c món bánh bao không nhân c?u v?ng th?m ngon.

H??ng d?n cách làm bánh bao không nhân c?u v?ng

Nguyên li?u:

  • 300g b?t mì
  • 8g ???ng b?t
  • 3g men khô
  • 160ml s?a t??i không ???ng
  • Màu th?c ph?m: tím, xanh, vàng, ??, cam,..hay các màu b?n thích

Cách làm bánh bao ngon nh? sau

B??c 1: B?n hâm nóng s?a kho?ng 35 ?? C r?i hòa chung v?i men khô và ?? kho?ng 10 phút cho men n?. B?t m? và ???ng b?t b?n tr?n chung vào m?t cái âu. Ti?p theo b?n ?? h?n h?p men s?a vào âu b?t tr?n ??u r?i nh?i cho b?t thành kh?i d?o nhuy?n. Sau ?ó b?n dùng kh?n nhúng n??c ?m v?t khô r?i ph? kín âu b?t và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n?.

B??c 2: B?t sau ? xong b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m r?i chia thành 6 ph?n b?ng nhau, 6 ph?n b?n tr?n 6 màu khác nhau. Khi nh?i b?t b?n nh? ?eo bao tay v? sinh ?? màu th?c ph?m không b? dính vào tay nhé! B?n dùng tay ?n d?t các ph?n b?t r?i cho vài gi?t màu vào gi?a và nh?i ??u.

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-cau-vong-1

B??c 3: Sau khi ?ã t?o màu cho b?t b?n ?? b?t ngh? 15 phút r?i cán các ph?n b?t thành hình ch? nh?t.

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-cau-vong-2

B??c 4: B?n ch?ng các mi?ng b?t lên v?i nhau theo th? t? tím, xanh d??ng, xanh lá, vàng, cam, ??.

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-cau-vong-3

B??c 5: B?n cán b?t vài l?n cho các mi?ng b?t k?t dính v?i nhau.

B??c 6: Cu?n b?t thành kh?i tr? dài, dùng dao c?t hai ??u cho ??p. Sau ?ó b?n c?t kh?i b?t thành nhi?u ph?n b?ng nhau.

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-cau-vong-4

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-cau-vong-5

B??c 7: B?n x?p bánh vào x?ng h?p chín.

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-cau-vong

Bánh bao không nhân c?u v?ng v?i màu s?c ?an xen, kì di?u luôn h?p d?n các bé yêu nhà b?n không nh?ng th?, h??ng v? c?a chi?c bánh r?t th?m, béo, bùi ng?y. Còn ch?n ch? gì n?a hãy vào b?p thôi nào, n?u ???c hãy cho bé nhà b?n tham gia v?i nhé, các bé r?t thích màu c?a c?u v?ng ?ó. Chúc các b?n thành công và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món m?i c?a chúng tôi nhé.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 158 times, 1 visits today)