Bí quy?t làm bánh bao kim sa vàng ngon l?

Nh?ng tín ?? ?m th?c sành ?n h?n không th? b? qua món bánh bao kim sa vàng th?m ngon ?ang hot mùa này. Và th?t không còn gì hay h?n n?u b?n bi?t cách làm món này ? nhà ?? th??ng th?c t?t ga mà v?n ti?t ki?m h?u bao, h?n h?t có th? r? ?ám chi?n h?u v? nhà cùng liên hoan h?i h?p m?t cách tho?i mái. Còn ch?n ch? gì n?a mà không cùng chúng tôi h?c cách làm món bánh bao kim sa vàng th?m ngon h?p d?n ?ang làm m?a làm gió này!

H??ng d?n cách làm bánh bao kim sa vàng ??y h?p d?n

Nguyên li?u:

 • 250g b?t mì
 • 6g men nâu
 • 4g b?t n?
 • 2 h?p s?a t??i không ???ng
 • 4 qu? tr?ng ( ch? l?y lòng ?? thôi nhé)
 • 2 lòng ?? tr?ng mu?i
 • 30g ???ng
 • 2 c? cà r?t nh?
 • b?t ngô
 • Vani
 • D?u ?n
 • mu?i

Cách làm bánh bao ngon nh?t t?i nhà nh? sau

B??c 1: B?n l?y m?t cái bát l?n r?i cho b?t m?, ???ng, men nâu và b?t n? vào tr?n ??u.

B??c 2: Cà r?t b?n g?t v?, r?a s?ch c?t nh? r?i cho vào máy xay sinh t? xay nhuy?n. Sau ?ó l?c qua rây ?? l?y n??c ép.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-vang

B??c 3: B?n cho n??c ép cà r?t, 135ml s?a t??i, m?t ít d?u ?n vào âu b?t tr?n ??u r?i nh?i cho b?t thành kh?i d?o m?n. Sau ?ó b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-vang-1

B??c 4: Bây gi? b?n ti?n hành làm nhân bánh. L?y m?t cái bát l?n r?i cho lòng ?? tr?ng gà, b?t ngô, s?a, ???ng và vani vào tr?n ??u. Lòng ?? tr?ng mu?i b?n nghi?n nh? r?i tr?n cùng h?n h?p trên. Ti?p theo b?n ?? h?n h?p này ra ch?o và b?t lên b?p ?un v?i l?a nh?, v?a ?un v?a tr?n ??u tay cho ??n khi h?n h?p tr? nên ??c quánh thì t?t b?p và ?? ngu?i.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-vang-2

B??c 5: Chia nhân thành các ph?n b?ng nhau r?i vo tròn.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-vang-3

B??c 6: B?t sau khi ?ã n? b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m. Chia b?t thành t?ng ph?n t??ng ?ng v?i nhân bánh r?i vo tròn. Sau ?ó ?n d?t b?t và cho viên nhân vào gi?a gói kín l?i.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-vang-4

cach-lam-banh-bao-kim-sa-vang-5

B??c 7: Cu?i cùng b?n ??t bánh lên gi?y n?n r?i x?p vào x?ng h?p kho?ng 20 phút cho bánh chín.

cach-lam-banh-bao-kim-sa-vang-6

cach-lam-banh-bao-kim-sa-vang-7

N?u b?n làm món bánh bao kim sa vàng này mà ch? có m?t mình, hãy pha thêm m?t c?c cà phê hay cacao ?? nhâm nhi kèm theo m?t quy?n sách, b?n s? c?m nh?n ???c nh?ng giây phút th? giãn nh?t sau nhi?u gi? làm vi?c m?t m?i. Hãy nh?: N?u ?n không ch? ?? ?n mà còn ?? th? giãn. Chúc b?n thành công!

Bình lu?n

(Visited 173 times, 1 visits today)