Làm bánh bao nhân tr?ng cút b?ng n?i c?m ?i?n ngon tuy?t

Bánh bao là lo?i bánh ph? bi?n và r?t d? ?n. Ch?ng th? mà nó tr? thành món ?n yêu thích và quen thu?c c?a nhi?u ng??i. Không ch? th?m ngon mà bánh bao còn ??y ?? ch?t dinh d??ng, ???c nhi?u gia ?ình ch?n làm món ?n cho b?a sáng hay b?a ?n d?m. Cách làm bánh bao thì c?ng vô cùng ??n gi?n và d? làm. Ch? c?n m?t s? nguyên li?u nh? b?t, tr?ng cút, th?t là b?n ?ã có th? chu?n b? m?t b?a sáng ??n gi?n cho gia ?ình r?i. Và n?u trong nhà b?n không có n?i h?p thì c?ng ??ng lo l?ng nhé vì b?n có th? dùng n?i c?m ?i?n thay th?. Nào, cùng b?t tay vào làm món bánh bao nhân tr?ng cút b?ng n?i c?m ?i?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân tr?ng cút b?ng n?i c?m ?i?n

Nguyên li?u:

  • 250g b?t mì ?a d?ng
  • 8g men n?
  • 30g ???ng
  • 150ml s?a t??i không ???ng
  • 300g th?t heo n?c ( xay nhuy?n)
  • Tr?ng cút ( lu?c chín bóc v?)
  • L?p x??ng ( c?t h?t l?u)
  • Hành lá ( r?a s?ch c?t nh?)
  • T?i b?m
  • Gia v? th??ng dùng

Cách làm:

B??c 1: B?n làm v? bánh tr??c. B?n cho men n?, ???ng và s?a t??i vào tr?n chung v?i nhau. Ti?p theo b?n cho b?t m? vào âu và ?? t? t? h?n h?p men s?a vào tr?n ??u r?i nh?i cho b?t thành kh?i d?o nhuy?n. Sau ?ó b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t l?i và ? kho?ng 30 phút cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-cut-bang-noi-com-dien

B??c 2: Tranh th? lúc ? b?t b?n làm nhân bánh nhé. Cho th?t xay vào m?t cái bát, thêm t?i b?m, hành lá, l?p x??ng và gia v? vào tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-cut-bang-noi-com-dien-1

B??c 3: B?t sau khi n? g?p ?ôi b?n l?y ra nh?i l?i r?i chia thành các ph?n b?ng nhau và vê tròn. Sau ?ó dùng tay ?n cho b?t d?t ra r?i múc nhân cho vào gi?a, m?t cái bánh bao b?n cho vào nhân m?t qu? tr?ng cút n?a nhé r?i túm các mí b?t l?i ?? nhân không b? r?t ra ngoài.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-cut-bang-noi-com-dien-2

B??c 4: Cu?i cùng b?n l?y n?i c?m ?i?n và cho vào n?i 1 bát con n??c, ??t khay h?p lên trên và x?p bánh bao vào, nh?n nút cook và n?u. B?n n?u cho ??n khi n?i chuy?n sang ch? ?? ? thì ?? thêm 15 phút n?a r?i l?y bánh ra. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao nhân tr?ng cút b?ng n?i c?m ?i?n r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-cut-bang-noi-com-dien-3

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-cut-bang-noi-com-dien-4

Ch?ng c?n c?u k? mà ch? v?i vài b??c th?c hi?n ??n gi?n cùng v?i m?t cái n?i c?m ?i?n là b?n ?ã có ???c s?n ph?m là nh?ng chi?c bánh bao xinh x?n cho b?a sáng c?a gia ?ình mình r?i. Chúc các b?n thành công và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món bánh m?i nhé.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 228 times, 1 visits today)