Bí quy?t làm bánh bao tr?ng v?t mu?i ngon tuy?t

Bánh bao tr?ng v?t mu?i, m?t lo?i bánh bao có h??ng v? r?t th?m ngon và l? mi?ng. Lo?i bánh bao này ???c yêu thích và dùng nhi?u trong các b?a ?n sáng c?a m?i gia ?ình mi?n trung. Khác h?n v?i cách làm c?a nh?ng chi?c bánh bao truy?n th?ng, bánh bao tr?ng v?t mu?i có m?t cách làm khá thú v? và r?t ??c ?áo nh?ng c?ng r?t ??n gi?n không c?u kì, ph?c t?p cho l?m. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao tr?ng v?t mu?i th?m ngon h?p d?n, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao tr?ng v?t mu?i th?m ngon

Nguyên li?u:

  • 1 gói b?t bánh bao nikiko
  • 10 qu? tr?ng cút
  • 10 tr?ng v?t mu?i
  • 300g th?t n?c b?m
  • 1 gói men khô
  • 1 c? hành tây
  • hành tím
  • tiêu, ???ng, mu?i, h?t nêm

Cách làm bánh bao ngon nh?t t?i nhà nh? sau

B??c 1: Hành tây, hành tím bóc v? c?t nh? r?i tr?n v?i th?t n?c b?m,  ???ng, mu?i, h?t nêm và tiêu r?i ?? kho?ng 10 phút cho th?m gia v?. Tr?ng cút và tr?ng v?t mu?i cho vào h?p chín. Khi th?t ?ã th?m gia v? thì b?n ?eo bao tay và vo th?t thành t?ng viên v?a ph?i, sau ?ó ?n d?t và cho 1 tr?ng cút và 1 tr?ng v?t mu?i vào gi?a r?i vo tròn l?i. Ti?p ??n b?n ?em th?t ?i h?p chín.

cach-lam-banh-bao-trung-v?t-mu?i

B??c 2: B?n l?y m?t cái bát l?n r?i ?? b?t bánh bao và men khô vào tr?n ??u r?i nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n là ???c. Sau ?ó b?n chia b?t thành t?ng ph?n b?ng nhau, dùng tay ?n d?t và cho viên nhân vào gi?a r?i túm các mí b?t l?i.

cach-lam-banh-bao-trung-vit-muoi

B??c 3: Cu?i cùng, b?n ?em bánh ?i h?p chín. V?y là b?n ?ã làm xong bánh bao tr?ng v?t mu?i th?m ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-trung-vit-muoi-1

Trên ?ây là cách làm bánh bao tr?ng v?t mu?i th?m ngon h?p d?n. V?i ch? nh?ng b??c ??n gi?n là b?n ?ã có nh?ng chi?c bánh bao nóng h?i th?m ph?c r?i. Ngoài cách làm bánh bao tr?ng v?t mu?i ??c ?áo này còn r?t nhi?u cách làm bánh bao thú v? h?p d?n khác, các b?n hãy nh? luôn truy c?p ?? có thêm nh?ng món bánh bao ngon cho gia ?ình mình th??ng th?c nhé. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n

(Visited 181 times, 1 visits today)