Cá thát lát xay làm món gì ngon

Nh?c ??n món cá thát lát thì ai ai c?ng ph?i nu?t n??c b?t ph?i không các b?n. Món này n?u ???c v?i tha h? món, món nào c?ng ngon, c?ng b? nên ai c?ng mu?n ?n. Cá thác lác là lo?i cá có th?t d?o nên r?t hay ???c dùng làm ch? cá, xay nhuy?n ?? làm thành viên chiên hay n?u canh, ngon h?t s?y. ?? các m?, các ch? có trong tay nh?ng món ?n ngon v?i cá thác lác xay thì Sfood hôm nay s? note dùm các b?n, l?n sau ??n b?a ch? c?n d? s? tay ra là c? th? mà n?u thôi. Quá ti?n ?úng không?

??i v?i ng??i l?n thì ch? cá thác lác n?u gì c?ng ngon, ch? c?n ??n gi?n là v?a kh?u v? r?i, nh?ng nhà nào có bé con thì các m? nên t?o h?ng thú cho bé b?ng nh?ng món ?n “l?” và “??c” nhé. Gì thì gì bé c?ng ghi?n món này c?a m? s?m thôi. N?u các m? có ý ??nh n?u cho c? nhà nh?ng món ?n ???c làm t? ch? cá thát lát thì nên tham kh?o cách làm sao ?? ch?n ???c www.s-food.vn/san-pham/cha-ca-that-lat-4.html . Còn bây gi?, chúng ta cùng tìm hi?u nh?ng món ?n ngon t? cá thát lát nhé

Ch? các thác lá chiên c?m xanh

Món này nghe tên thôi c?ng ?? m? mi?u r?i ph?i không m?? Bé không mu?n ?n c?ng khó. V? béo bùi c?a cá thác lác xay cùng v?i v? d?u chiên xù ch?c ch?n s? khi?n món ?n ngon h?n, ??c bi?t l?p c?m xanh bên ngoài trong m?i b?t m?t. Món này làm c?c d? luôn.

Nguyên li?u

  • 150g cá thác lác
  • 50g c?m xanh
  • 1 qu? cà chua
  • Rau xà lách
  • Gia v?: d?u ?n, mu?i, tiêu, ???ng, t??ng ?t

Cách ch? bi?n

B??c 1: ??t ch?o ch?ng dính lên b?p, cho nhi?u d?u ?n vào ch?o r?i ?un cho nóng già.

B??c 2: Th? t?ng viên ch? cá vào chiên cho chín. L?u ý: Dùng ??a l?t nhanh và ??o ??u ?? ch? cá chín ??u và c?m không b? r?ng và cháy.

B??c 3: ??t ch? cá chiên c?m ra d?a, trang trí thêm rau xà lách và cà chua ?ã t?a hoa tr??c ?ó cho món ?n thêm h?p d?n. ?n kèm v?i t??ng ?t.

Canh b?p c?i cu?n cá thác lác

Nghe h?p d?n quá bà con ?i. Lâu nay n?u canh cá thác lác ch? hay nh?i v?i kh? qua, hay chiên viên cho c? nhà, hay m?t h?i c?ng th?y chán, nh?ng ?ây c?ng là m?t món ?n ngon mà các m? nên cân nh?c ?? n?u cho c? nhà mình. Ch? c?n tinh ý và sáng t?o tí xíu là m? có món ?n ngon ngay. Canh b?p c?i cu?n vào ?ó ít cá thác lác, bu?c thêm c?ng hành xanh n?a. V?a b?, v?a mát, v?a b?t m?t. Món này s? kích thích kh?u v? c?a t?t c? thành viên trong gia ?ình.

Nguyên li?u

– 500g cá thác lác

– 400g b?p c?i

– 300g x??ng heo

– 30g cà r?t

– T?i b?m, hành lá, ?t s?ng trâu

– Gia v?: d?u ?n, n??c m?m, h?t nêm, b?t ng?t, tiêu xay

Cách th?c hi?n

B??c 1: Tr?i b?p c?i ?ã ch?n qua n??c sôi ra m?t d?a ph?ng, ph?t m?t ít cá thác lác vào và cu?n l?i r?i dùng hành lá bu?c ch?t. Làm l?n l??t cho ??n khi h?t cá thác lác.

B??c 2: Khi n??c dùng ?ã ???c, b?n cho b?p c?i ?ã cu?n cá thác lác vào n?i, ?? l?a v?a cho chín, nêm n?m gia v? cho v?a ?n r?i t?t b?p.

B??c 3: Múc canh ra tô trang trí thêm cà r?t và ?t lên trên cho ??p m?t. Dùng chung v?i c?m.

Ch? cá b?c tr?ng b?c th?o

Nghe cái tên hoàng gia quá bà con ?i. Nghe c?u kì th? thôi nh?ng làm c?c d?. Món này mang ??m ch?t Á ?ông, b? và thanh l?c c? th? nên các m? ??ng quên note th?t ??m món này ?? set kèo ngay cho b?a c?m gia ?ình nghen!!!

 

Chu?n b?

– 500g ch? cá thác lác

– 8 tr?ng v?t b?c th?o

– Thì là, hành tím, ??u hành lá

–  Gia v?: mu?i, tiêu, b?t ng?t, d?u ?n

– Ch? cá t??i mua v? ??p v?i 1 mu?ng cà phê mu?i, 1/4 mu?ng cà phê b?t ng?t, 1/2 mu?ng tiêu, cho d?u ?n t? t? vào qu?t cho d?o và dai.

– Thì là, ??u hành r?a s?ch b?m nhuy?n, hành tím bóc v? b?m nhuy?n cho t?t c? vào ch? tr?n chung.

– Tr?ng b?c th?o l?t b? l?p tr?u, r?a t?ng qu? cho s?ch, bóc v? ?? riêng.

Cách ti?n hành

B??c 1: Dùng mi?ng màng b?c th?c ph?m tr?i ??u bên trên t?m th?t ho?c d?a có m?t ph?ng, sau ?ó cho ch? cá tr?i ??u lên mi?n màng (có th? dùng chày cán cho d?p ra).

B??c 2: Cho 1 qu? tr?ng b?c th?o vào gi?a, cu?ng ph?n ch? cá xung quanh ?? b?c tr?ng l?i cho th?t ch?c. Làm ti?p cho ??n h?t ch? cá.

B??c 3: B?c ch?o lên b?p, cho nhi?u d?u vào ?? nóng, n?u d?u sôi ta cho t?ng viên ch? cá b?c tr?ng b?c th?o vào, chiên vàng ??u hai m?t.

B??c 4: Ch? cá chín cho ra d?a lót gi?y th?m d?u, ?? ngu?i r?i c?t làm b?n dùng chung v?i n??c ch?m ho?c t??ng ?t.

Trên ?ây toàn là nh?ng danh sách món ?n n?u v?i chá cá thác lác ??c ?áo và l? mi?ng nh?ng d? làm c?c kì. Lâu lâu ??i cách ch? bi?n l?i khi?n b?a c?m ngon h?n và h?p d?n. Mu?n t?ng thêm ?? ngon và b? d??ng cho các món ?n t? ch? cá thác lác thì các m? nên l?a ch?n cho mình nguyên li?u ch? cá thác lác nguyên ch?t và th?m ngon. Các m? ?ã nghe cái tên ch? cá thác lác Sfood ch?a ?? ?ây là ??a ch? ch?n ch? cá thác lác uy tín và ch?t l??ng l?m luôn. T? nh?ng m? cá t? nhiên và béo ng?y t? trang tr?i C?n Ông, Sfood ?ã m?nh d?n bi?n chúng thành nh?ng th? th?t nguyên ch?t t? công ?o?n ch? bi?n hoàn toàn th? công không khác gì ?? homemake hàng ngày nên ch?t l??ng ch? có ngon tr? lên thôi.

Nói ??n hàng ?óng h?p ch?c ai c?ng có ph?n nghi ng?i ph?i không? Sfood bi?t ch?c ng??i tiêu dùng s? nh?t v?n ?? an toàn th?c ph?m nên Sfood luôn chú tr?ng khâu này, hàng tháng v?n ki?m ??nh an toàn th??ng xuyên, m?i quy trình không h? có ch?t b?o qu?n và ph? gia luôn nên dù giá cá chênh l?ch v?i nh?ng s?n ph?m cùng tên khác ngoài th? tr??ng thì c?ng ?áng ?? ch?n mua l?m ?.

?? liên h? ch?n cho mình nh?ng s?n ph?m ch? cá thác lác ngon b? d??ng c?a Sfood thì các b?n ch? c?n ng?i ? nhà và dò tìm thông tin trên web https://www.s-food.vn nhé!!!

Chúc các m? thành công v?i nh?ng món ?n t? ch? cá thác lác!!

Bình lu?n

(Visited 940 times, 1 visits today)