Các v?n ?? l?u ý v? s?a hai phèn l?c m?c rang chín và hoa qu? th?i r?a

S?a hai phèn có th? ?n ???c ?

Th?c ph?m th?y s?n là th?c  ph?m su?t ?n công nghi?p th??ng ?n trong cu?c s?ng, dinh d??ng phong phú, nh?ng có m?t s? ch? ph?m c?a th?y s?n bên trong có ch?t ??c, c?n ph?i qua x? lý gia công ?? lo?i b? ch?t ??c m?i có th? ?n ???c. Trong ?ó s?a có tính ch?t ??i di?n nh?t.

S?a nên ngâm qua 3 l?n h?n h?p mu?i phèn chua

Trong túi nang râu thân con s?a còn t??i có ch?a d?ch ??c, có tác d?ng ??c v?i tim ng??i, cho nên c?n ph?i qua gia công x? lý s?a t??i m?i có th? ?n. Ta l?y n??c r?a s?ch con s?a t??i m?i b?t v?, lo?i b? ??t cát, l?y dao c?t b? l?p v? màu tím bên ngoài ( th??ng g?i là huy?t y), sau khi r?a s?ch s?, l?i ph?i l?n l??t qua 3 l?n ngâm mu?i trong h?n h?p mu?i, phèn chua ( g?i là s?a 3 phèn). N?u ch? ngâm t?m mu?i, phèn chua 1 ho?c 2 l?n ( g?i là s?a 2 phèn) thì v?n ch?a ?n ???c, vì nó còn ch?a t??ng ??i nhi?u ??c t?. ??c ?i?m c?a s?a 3 phèn là da m?ng, h?ng t??i, màu ng?c ho?c vàng nh?t, bóng, s?a 2 phèn còn ch?a nhi?u n??c và da d?y.

L?c b? rang m?c rang chín, n?u k? v?n có th? ?n ???c ?

L?c b? m?c bao gi? c?ng b? nhi?m ??c t? khu?n khúc vàng, ??c t? này là s?n v?t trao ??i c?a khu?n khúc vàng và khu?n khúc ký sinh, nó có ??c tính và tính gây ung th? r?t m?nh.

Tính ??c c?p tính c?a ??c t? khu?n khúc vàng r?t m?nh và c?ng có ??c tính mãn tính và tính gây ung th? r?t rõ ràng, k?t qu? nghiên c?u ?i?u tra b?nh h?c l?u hành ung th? gan ? qu?c gia và m?t s? n??c châu á phát hi?n, ? châu âu, châu phi và m?t s? khu v?c ? trung u?c là khu v?c mà th?c ph?m ô nhi?m ??c t? khu?n khúc vàng t??ng ??i nghiêm tr?ng, t? l? m?c b?nh ung th? gan c?ng cao. Khu?n khúc vàng B1 là nhân t? chính gây b?nh ung th? gan ???c th? gi?i công nh?n.

Không nên ?n l?c b? m?c

??c t? khu?n khúc vàng ch?u nóng, ?un n?u ch? bi?n ? nhi?t ?? bình th??ng bi phá h?y r?t ít, nhi?t ?? ??t 280 ??c C m?i tách v? ra, cho nên l?c b? m?c thì v?t ?i, không nên ?n, rang chín, n?u k? không phá h?y ???c ??c t?.

Hoa qu? th?i r?a, khoét b? b? ph?n h?ng ?i, v?n ?n ???c ?

Cách làm ?ó không ?úng, hoa qu? ?? lâu, ??c bi?t là xây x??c ho?c b? sâu b? ?n nên sinh m?c, th?i r?a. M?i ng??i th??ng g?t b? ph?n b? m?c, th?i r?a ?i, ?n ph?n còn l?i, th?c t? ki?m nghi?m ch?ng minh, ch? c?n hoa qu? b? m?c, th?i r?a thì các vi sinh v?t ??c bi?t là các lo?i khu?n m?c s? không ng?ng sinh sôi n?y n? trong hoa qu? th?i r?a, và sinh ra ph?n l?n các v?t ch?t có ??c trong quá trình sinh sôi n?y n?. Nh?ng v?t ch?t có ??c này l?i t? b? ph?n th?i r?a luôn luôn th?m th?u vào b? ph?n ch?a th?i r?a thông qua d?ch n??c hoa qu?, làm cho b? ph?n ch?a th?i r?a c?ng cùng có vi sinh v?t gi?ng nhau.

Hoa qu? h? trên 1/3 thì không nên ?n

Qua ki?m nghi?m cho th?y, trong th?t qu? bình th??ng cách ch? th?i r?a 1 cm v?n l?y ra ???c ??c t?, ng??i ?n ??c t? khu?n m?c trong hoa qu? th?i r?a s? có th? sinh ra váng ??u, ?au ??u, bu?n nôn, nôn m?a, b?ng ch??ng… n?u nghiêm tr?ng còn b? co gi?t, méo m?m, hôn mê, nguy ??n tính m?ng. Trong ?ó v?t ch?t có ??c uy hi?p l?n nh?t ??n s?c kh?e con ng??i là ??c t? khu?n m?c xanh, sau khi ?n vào, ngoài vi?c gây t?n h?i ??n h? th?ng th?n kinh, hô h?p và ti?t ni?u…. ra, còn có tác d?ng gây ung th? t??ng ??i m?nh. Ngoài ra khi hoa qu? th?i r?a, mu?i nitrat ch?a trong ?ó, s? bi?n thành mu?i nitrit có ??c; cho nên ?? b?o v? s?c kh?e ?n hoa qu? ph?i ch?n l?a qu? có b? m?t bóng sáng, th?t t??i ngon, có mùi th?m. N?u th?y h?i có ch?m ?en ho?c n?t s?n, ph?i l?y dao khoét b? ch? th?i r?a, n?t s?n b? trùng và xung quanh cách 1cm. N?u ph?n m?c làm th?i r?a, ho?c ph?n sâu b? ?n di?n tích chi?m 1/3 hoa qu? thì nên v?t b? ?i, ?? phòng kh?i b? h?u h?a.

Bình lu?n
Các v?n ?? l?u ý v? s?a hai phèn l?c m?c rang chín và hoa qu? th?i r?a
1 (20%) 1 vote

(Visited 91 times, 1 visits today)