Cách làm bánh bao b?ng b?t mì ??n gi?n nh?t

? Vi?t Nam bánh bao là m?t món ?n khá quen thu?c và ???c s? d?ng nhi?u vào m?i b?a ?n sáng trong các gia ?ình. C?ng chính vì v?y nên ngày nay bánh bao ???c ch? bi?n, bi?n t?u thành ra r?t nhi?u lo?i v?i nh?ng h??ng v? nguyên li?u và cách làm khác nhau ??c tr?ng cho t?ng lo?i. Sau ?ây s? là cách làm m?t lo?i bánh bao ??n gi?n nh?t, ?ó là cách làm bánh bao b?ng b?t mì th?m ngon h?p d?n. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao b?ng b?t mì ??n gi?n nh?t

Nguyên li?u làm v? bánh:

 • 400g b?t mì
 • 100g b?t b?p
 • 320ml s?a t??i không ???ng
 • 140g ???ng
 • 2 gói men nâu nh?
 • 2 tsp d?u ?n
 • 1 tsp b?t n?i
 • 2 tsp mu?i

Nguyên li?u làm nhân:

 • 200g th?t n?c
 • 10 cây n?m h??ng
 • 1/2 cây l?p x??ng
 • 1/4 c? hành tây
 • 1 tsp n??c m?m
 • 1 tsp b?t nêm
 • 1 tsp ???ng
 • 1 tsp d?u mè, tiêu
 • Tr?ng

Cách làm:

B??c 1: B?n làm v? bánh tr??c. L?y m?t cái bát l?n cho men và s?a hâm nóng vào khu?y tan r?i ?? kho?ng 30 phút cho men n?. Sau ?ó b?n ?? n??c men ra âu b?t mì, thêm ???ng, mu?i và d?u ?n vào tr?n ??u r?i nh?i cho b?t tr? thành kh?i d?o nhuy?n. Ti?p ??n b?n l?y kh?n s?ch nhúng n??c ?m v?t khô r?i ph? lên âu b?t và ? kho?ng 2 ti?ng cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-bang-bot-mi-don-gian

B??c 2: Tranh th? lúc ? b?t b?n làm nhân bánh nhé. Th?t heo, hành tây b?n cho vào máy xay sinh t? xay nhuy?n, l?p x??ng và n?m h??ng b?n c?t nh?. Sau ?ó cho l?p x??ng, n?m và th?t heo xay vào tr?n ??u v?i các nguyên li?u làm nhân còn l?i. Sau ?ó b?n ?eo bao tay và vê nhân th?t thành các viên tròn.

B??c 3: Khi b?t ?ã n? b?n l?y ra nh?i l?i r?i chia b?t thành các ph?n b?ng nhau và vo tròn. Dùng tay ?n d?t viên b?t r?i cho viên nhân th?t vào gi?a b?c kín l?i.

cach-lam-banh-bao-bang-bot-mi-don-gian-1

B??c 4: Cu?i cùng b?n ??t bánh lên gi?y n?n và x?p bánh vào x?ng h?p chín.

cach-lam-banh-bao-bang-bot-mi-don-gian-2

Các b?n hãy cùng b?t tay vào b?p làm s?n vài ??a bánh bao b?ng b?t mì ??n gi?n ?? trong t? l?nh, vào bu?i sáng ch? c?n ?em ra h?p l?i là có th? th??ng th?c ???c r?i. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 1,268 times, 1 visits today)