Cách làm bánh bao b?ng b?t mikko ??n gi?n

Bánh bao là m?t món ?n khá quen thu?c và ???c yêu thích ??i v?i nhi?u ng??i. V?i l?p v? ngoài tr?ng m?n c?a b?t n?p c?ng thêm ph?n nhân th?m ph?c mùi tr?ng th?t v?i ??y dinh d??ng thì ?ây luôn là món ?n ???c nhi?u gia ?ình l?a ch?n ?? dùng trong các b?a ?n sáng ho?c ?n d?m. Bánh bao có r?t nhi?u lo?i, m?i lo?i có m?t h??ng v? khác nhau. ?a s? các lo?i bánh bao khác nhau là ? ph?n nhân, còn ph?n v? v?n ???c làm theo cách c?a m?t chi?c bánh bao truy?n th?ng. Sau ?ây s? là cách làm m?t lo?i bánh bánh bao có ph?n v? r?t ??c bi?t không ph?i làm t? lo?i b?t mì truy?n th?ng ?ó là bánh bao b?ng b?t mikko. V?i cách làm này b?n ch? c?n b? ra m?t chút công s?c c?ng thêm m?t chút khéo léo là ???c. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao b?ng b?t mikko

Nguyên li?u:

  • 400g b?t mikko
  • 200g th?t heo b?m
  • 1.5 cây l?p x??ng
  • 200ml s?a t??i không ???ng
  • Hành khô
  • M?c nh?
  • M?t s? gia v? th??ng dùng

cach-lam-banh-bao-bang-bot-mikko

Cách làm:

B??c 1: B?n l?y m?t cái âu r?i ?? b?t mikko và gói men n? có s?n trong gói b?t mikko ra. Sau ?ó b?n ?? s?a t??i vào tr?n ??u, khi ?? s?a vào b?n l?u ý ?? t? t? ?? tránh tr??ng h?p b?t s? b? nhão quá nhé! Tr?n xong b?n ti?n hành nh?i cho b?t tr? thành kh?i d?o nhuy?n và không còn dính tay là ???c, sau ?ó b?n ?? b?t ngh? 1 ti?ng cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-bang-bot-mikko-1

cach-lam-banh-bao-bang-bot-mikko-2

B??c 2: Tranh th? lúc ch? b?t n? b?n ti?n hành làm nhân bánh nhé. M?c nh? cho vào n??c ngâm n? r?i r?a s?ch b?m nh?. Th?t b?m b?n cho hành khô b?m nh? và gia v? vào ??p kho?ng 10 phút cho th?m. Ti?p theo b?n b?t ch?o lên b?p, cho vào m?t ít d?u, ch? d?u nóng thì b?n cho th?t heo vào xào qua r?i cho ti?p m?c nh? vào xào, b?n nêm n?m gia v? l?i cho v?a mi?ng. L?p x??ng b?n c?t nh? ?? riêng.

B??c 3: Khi b?t ?ã n? g?p ?ôi b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m r?i chia b?t thành các ph?n b?ng nhau và vo thành các viên tròn. Sau ?ó b?n dùng tay ?n d?t viên b?t r?i múc nhân cho vào gi?a và b?c kín l?i.

cach-lam-banh-bao-bang-bot-mikko-3

B??c 4: Cu?i cùng b?n ??t bánh trên gi?y n?n r?i x?p bánh vào x?ng h?p chín.

cach-lam-banh-bao-bang-bot-mikko-4

670-03709387 © Masterfile Royalty-Free Model Release: No Property Release: No Steamed pork buns

V?i nh?ng ý t??ng ??y sáng t?o trong ?m th?c giúp b?n luôn có nh?ng công th?c ch? bi?n, nh?ng món ?n th?m ngon ??c ?áo và ??y h?p d?n. Cách làm bánh bao b?ng b?t mikko trên r?t ??n gi?n và thú v? ph?i không nào. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng và ??ng quên truy c?p vào website http://cachlambanhbao.net/ ?? ???c h??ng d?n nhi?u cách làm m?i nhé

Không ch? d?ng l?i ? bánh bao, b?n mu?n xem thêm v? các món ?n, món ngon hay s?c kh?e làm ??p, truy c?p ngay https://wikicachlam.com ?? tìm hi?u

Bình lu?n
Cách làm bánh bao b?ng b?t mikko ??n gi?n
3 (60%) 1 vote

(Visited 1,287 times, 1 visits today)