Cách làm bánh bao b?ng n?i c?m ?i?n

Ba?nh bao- mo?n ?iê?m tâm th???ng ????c b?t g?p trong mô?i b??a ?n. La? mo?n ?n ????c nhi?u ng???i bi?t ??n va? ?a chu?ng, không ai trong ???i ch?a th?? qua ba?nh bao m?t l?n nh?ng không ph?i ai cu?ng bi?t la?m mo?n ?n na?y. Ph?i ch?ng la? do cu?c s?ng nga?y ca?ng pha?t triê?n, xa? hô?i tr?? nên bon chen va? con ng???i tr?? nên b?n b?u ma? la?ng quên ?i nh??ng ne?t v?n hoa? âm th??c truy?n th?ng. ?ê? gi?? v??ng ne?t v?n hoa? â?m th??c truy?n th?ng c?a dân t?c va? ti?t ki?m th??i gian cho các b?n, hôm nay hãy cùng tham kh?o và th?c hi?n ca?ch la?m ba?nh bao b?ng n?i c?m ?i?n nhé!

H??ng d?n cách làm bánh bao b?ng n?i c?m ?i?n

Nguyên li?u:

  • B?t bánh bao
  • Men khô
  • N??c ?m
  • Th?t heo n?c
  • Tr?ng cút
  • L?p x??ng
  • N?m mèo
  • Hành tây
  • Tiêu h?t
  • Gia v? th??ng dùng

Cách làm:

B??c 1: B?n l?y gói men khô có s?n trong gói b?t bánh bao cho vào hòa chung v?i m?t ít n??c ?m, ?? 10 phút cho men n? r?i ?? t? t? vào âu b?t mì, tr?n ??u và nh?i cho b?t thành kh?i d?o m?n. ? b?t 1 ti?ng cho n?.

cach-lam-banh-bao-bang-noi-com-dien-3

B??c 2: Trong khi ch? b?t n? b?n tranh th? s? ch? các nguyên li?u ?? làm nhân bánh nhé! Th?t heo r?a s?ch c?t mi?ng nh?, n?m mèo ngâm n? r?a s?ch r?i c?t nh?, hành tây bóc v? c?t nh?. L?p x??ng c?t h?t l?u. Sau ?ó b?n tr?n chung các nguyên li?u này l?i v?i nhau, thêm tiêu h?t và ??p gia v? cho th?m. Tr?ng cút lu?c chín bóc v?.

B??c 3: B?t n? b?n l?y ra nh?i s? cho m?m r?i chia thành nhi?u ph?n b?ng nhau, vê thành viên tròn. Sau ?ó b?n dùng tay ?n d?t viên b?t r?i múc nhân và tr?ng cho vào gi?a b?c kín l?i.

huong-dan-lam-banh-bao-nhan-thit-nhanh-nhat-3

B??c 4: Cu?i cùng b?n l?y n?i c?m ?i?n và cho vào n?i kho?ng 1 bát nh? n??c r?i ??t khay h?p lên trên và x?p bánh vào, b?t nút cook và n?u. Khi n?i chuy?n sang ch? ?? ? b?n h?p ti?p 15 phút r?i l?y bánh ra.

cach-lam-banh-bao-bang-noi-com-dien-4

cach-lam-banh-bao-bang-noi-com-dien

La?m mo?n ba?nh bao b?ng n?i c?m ?i?n la? s?? l??a ch?n ?u?ng ??n cho b?n ???c bi?t la? va?o b??a sa?ng. B??i no? ti?t ki?m ????c th??i gian va? ??c bi?t la? ngon, bô?, r?. Chu?c b?n tha?nh công nhé!

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 247 times, 1 visits today)