Cách làm bánh bao bí ?? chiên ki?u Trung Qu?c th?m ngon

Bánh bao hay còn g?i là bàn th?u là món ?n truy?n th?ng c?a ng??i Trung qu?c. Và ?ó c?ng là món bánh yêu thích ???c nhi?u ng??i s? d?ng ? Vi?t Nam. Ngày nay s? sáng t?o phong phú trong ?m th?c ?ã t?o nên m?t món bánh bao k?t h?p gi?a tinh hoa ?m th?c c?a hai qu?c gia khác nhau thành m?t. ?ó là món bánh bao bí ?? chiên ki?u Trung Qu?c, s? hòa quy?n l?n nhau gi?a h??ng th?m d?o m?n c?a n?p cái cùng nh?ng v? ngon ng?t bí ?? và ???ng nâu làm nên m?t h??ng v? th?m ngon r?t ??c tr?ng và riêng bi?t. Món bánh bao bí ?? chiên ki?u Trung Qu?c này có l?p v? ngoài giòn và ph?n nhân thanh ng?t c?a ???ng vì v?y s? r?t thích h?p cho các b?a sáng ho?c các b?a ti?c. Cùng vào b?p th?c hi?n ngay thôi nào.

H??ng d?n cách làm bánh bao bí ?? chiên ki?u Trung Qu?c

Nguyên li?u:

  • 560g bí ??
  • 120g b?t g?o n?p
  • 100g l?c rang
  • 60g v?n bánh m?
  • 105g ???ng nâu
  • 45ml d?u ph?ng

Cách làm:

B??c 1: Bí ?? b?n r?a s?ch r?i c?t thành t?ng khúc v?a ph?i r?i n?o b? h?t, sau ?ó b?n cho vào n?i h?p chín ( b?n không c?n ph?i m?t công g?t v? bí nhé! vì khi bí chín mình dùng mu?ng n?o l?y ph?n th?t bí, nh? v?y s? nhanh h?n). Khi bí chín b?n l?y ra ?? ngu?i b?t r?i dùng mu?ng n?o l?y th?t và cho vào bát nghi?n nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-kieu-trung-quoc-1

B??c 2: B?n cho b?t g?o n?p vào tr?n chung v?i bí ?? r?i nh?i cho ??n khi b?t và bí hòa quy?n thành m?t kh?i nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-kieu-trung-quoc-2

B??c 3: B?n l?y m?t cái bát r?i cho l?c rang giã nh?, ???ng nâu và 15ml n??c vào tr?n ??u ?? làm nhân. H?n h?p b?t bí ?? b?n chia thành 8 ph?n b?ng nhau và vê tròn.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-kieu-trung-quoc-3

B??c 4: B?n ?n d?t viên b?t r?i múc nhân cho vào gi?a, b?c kín nhân r?i vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-kieu-trung-quoc-4

B??c 5: L?n các viên bánh qua v?n bánh mì r?i cho bánh vào ch?o chiên vàng. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao bí ?? chiên ki?u Trung Qu?c r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-kieu-trung-quoc-5

Th?t h?p d?n ph?i không nào!. Nhìn nh?ng chi?c bánh bao bí ?? chiên ki?u Trung Qu?c th?m ph?c h?p d?n còn nóng h?i v?a m?i ra lò khi?n b?n khó mà b? qua ???c. Khi ?n món bánh bao h?p d?n này kèm v?i m?t tách trà nóng thì r?t ngon, t?o ra m?t c?m giác tho?i mái, m?c m?c. Cùng nhâm nhi nh?ng chi?c bánh bao bí ?? chiên ki?u Trung Qu?c do chính tay mình làm bên tách trà nóng cùng gia ?ình thì th?t là thú v?. Chúc b?n thành công và ngon mi?ng. Xem thêm nhi?u cách làm bánh bao ngon t?i link http://cachlambanhbao.net/

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 191 times, 1 visits today)