Cách làm bánh bao bí ?? chiên th?m ngon

Bánh bao là món ?n h?u nh? ai c?ng yêu thích và quá quen thu?c ??i v?i m?i gia ?ình trong các b?a ?n sáng ho?c ?n d?m. Bánh bao có r?t nhi?u lo?i, ???c ch? bi?n theo nhi?u ki?u khác nhau v?i nh?ng nguyên li?u h??ng v? khác nhau và ??c tr?ng. Sau ?ây s? là cách làm m?t lo?i bánh bao h?t s?c là ??c ?áo, ?ó là cách làm bánh bao bí ?? chiên. ?ây là món bánh bao có m?t h??ng v? r?t th?m ngon và màu s?c r?t h?p d?n khác h?n v?i các lo?i bánh bao truy?n th?ng. Cách làm bánh bao bí ?? chiên c?ng r?t ??n gi?n, ch? c?n b?n khéo tay m?t chút là ???c. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao bí ?? chiên th?m ngon

Nguyên li?u:

  • 560g bí ??
  • 100g l?c rang
  • 120g b?t g?o n?p
  • 60g v?n bánh mì
  • 45ml d?u l?c
  • 105g ???ng nâu

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c. Bí ?? b?n r?a s?ch r?i c?t thành t?ng khúc v?a ph?i r?i n?o b? h?t, sau ?ó b?n cho vào n?i h?p chín ( b?n không c?n ph?i m?t công g?t v? bí nhé! vì khi bí chín mình dùng mu?ng n?o l?y ph?n th?t bí, nh? v?y s? nhanh h?n). Khi bí chín b?n l?y ra ?? ngu?i b?t r?i dùng mu?ng n?o l?y th?t và cho vào bát nghi?n nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-bi-do

B??c 2: B?n cho b?t g?o n?p vào tr?n chung v?i th?t bí ngô, b?n dùng mu?ng tr?n cho ??n khi h?n h?p hòa quy?n v?i nhau. Sau ?ó b?n ?eo bao tay v? sinh vào và ti?n hành nh?i cho h?n h?p tr? thành kh?i nhuy?n m?n.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chiên

B??c 3: L?c rang và ???ng nâu b?n cho chung vào m?t bát r?i giã nh? r?i thêm kho?ng 15ml n??c l?c vào tr?n ??u. Ti?p ??n b?n chia kh?i b?t n?p và bí ?? ? trên thành 4 ph?n b?ng nhau, sau ?ó chia ti?p 4 ph?n này thành 4 ph?n nh? r?i b?n ti?n hành viên nh?ng viên b?t bí ?? này thành nh?ng viên tròn.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-1

B??c 4: Bây gi? b?n dùng tay ?n nh? cho các viên b?t bí ?ó d?t xu?ng r?i múc m?t ít nhân l?c rang cho vào, sau ?ó gói các mí l?i cho b?c kín nhân và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-2

B??c 5: Sau khi làm xong nhân cho các viên bánh, b?n hãy ti?n hành l?n các viên bánh ?ó qua v?n bánh mì.

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-3

B??c 6: B?n b?t ch?o lên b?p r?i cho vào ch?o m?t ít d?u ?n, ch? d?u nóng r?i b?n cho các viên bánh vào chiên cho ??n khi bánh ng? sang màu vàng nâu thì t?t b?p, sau ?ó ??y n?p ch?o l?i và om bánh trong ch?o kho?ng 1 phút r?i g?p bánh ra cho ngu?i. V?y là b?n ?ã có th? th??ng th?c ???c r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-bi-do-chien-4

Th?t ??n gi?n ph?i không nào. Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành xong món bánh bao bí ?? chiên th?m ngon h?p d?n r?i ??y. T? tay làm nên nh?ng món bánh bao bí ?? chiên này trong nh?ng ngày l?, ngày cu?i tu?n ?? chiêu ?ãi gia ?ình b?n bè thì th?t là m?t ?i?u thú v?. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 98 times, 1 visits today)