Cách làm bánh bao bí ?? nhân th?t gà th?m ngon

Ba?nh bao, hay co?n go?i la? “màn th?u” là mo?n ?n truy?n th?ng co? t?? th??i xa x?a va? g?n li?n v??i li?ch s?? dân t?c. Tr?i qua th??i gian, cho ?ê?n nga?y nay, khi xa? hô?i nga?y ca?ng pha?t triê?n, cu?c s?ng c?a con ng???i nga?y ca?ng ????c nâng cao, ke?o theo ?o? â?m th??c cu?ng nga?y ca?ng ?a da?ng phong phú…

Tr???c nh??ng s?? pha?t triê?n ?o?, t???ng nh? mo?n ba?nh bao ?a? b? la?ng quên theo th??i gian. Nh?ng không! no? la?i tr?? tha?nh mo?n ?n ????c nhi?u ng???i ?a chu?ng b?i l? không chi? vi? ngon ma? co?n vi? dê? ?n, dinh d???ng, dê? ch? bi?n va? nguyên liê?u dê? ki?m….. Mang trong mi?nh nh??ng ??c ?iê?m ?o? chi?nh la? ba?nh bao bi? ?? nhân th?t ga?. V??i l??p v? m?m mi?n, thoang th?ang mu?i th?m va? v? be?o c?a bi? ?? hoa? quyê?n v??i l??p nhân ?â?m ?a? cu?a thi?t ga? s? t?o nên m?t mo?n ?n tuy?t v??i. Sau ?ây s? la? ca?ch la?m mo?n ba?nh bao bi? ?? nhân th?t ga?, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao bí ?? nhân th?t gà

Nguyên li?u làm v? bánh: 

 • 250g b?t mì
 • 5g men n?
 • 40g ???ng
 • 60ml s?a t??i
 • 80g bí ?? ( b?n h?p chín r?i nghi?n nhuy?n)
 • 1.5 g mu?i
 • 40g d?u ?n

Nguyên li?u làm nhân:

 • 250g th?t ?ùi gà ( b?n c?t mi?ng v?a ?n)
 • Hành lá c?t nh?
 • 100g hành tây c?t nh?
 • 2 qu? tr?ng gà ( b?n lu?c chín, bóc v? r?i c?t m?i qu? ra làm 4)
 • 5ml d?u mè
 • 5ml xì d?u
 • M?t ít mu?i, ???ng, tiêu

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c. L?y m?t cái bát r?i cho men n? và s?a t??i vào tr?n ??u, ?? kho?ng 15 phút cho men n? ra. Ti?p ??n b?n cho t?t c? các nguyên li?u làm v? bánh còn l?i vào m?t cái âu tr?n ??u r?i ?? t? t? h?n h?p s?a men n? vào và ti?p t?c tr?n ??u lên. Sau ?ó nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o nhuy?n. Ti?p ??n b?n l?y m?t cái kh?n s?ch nhúng n??c ?m v?t khô r?i ??y kín âu b?t và ? kh?ang 60 phút cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-bi-do-nhan-thit-ga

B?t sau khi ? xong b?n l?y ra nh?i l?i r?i chia thành 8 ph?n b?ng nhau và vo tròn.

cach-lam-banh-bao-bi-do-nhan-thit-ga-1

B??c 2: Tranh th? lúc ? b?t b?n làm nhân bánh nhé! L?y m?t cái ch?o cho m?t ít d?u vào ?un nóng r?i cho hành tây vào xào cho th?m, sau ?ó b?n cho th?t gà vào xào và nêm n?m gia v? cho v?a mi?ng, cu?i cùng là thêm hành lá vào ??o ??u.

B??c 3: B?n l?y viên b?t bánh ?n d?t r?i múc nhân cho vào gi?a, thêm 1 mi?ng tr?ng gà vào và b?c kín l?i.

cach-lam-banh-bao-bi-do-nhan-thit-ga-2

B??c 4: B?n ??t bánh lên gi?y n?n r?i x?p vào x?ng h?p chín.

cach-lam-banh-bao-bi-do-nhan-thit-ga-3

cach-lam-banh-bao-bi-do-nhan-thit-ga-4

Mo?n ba?nh bao bi? ?? nhân th?t ga? la? m?t mo?n ?n ngon, dê? la?m, dinh d???ng, ????c mo?i ng???i ?a chuô?ng va? h??p v??i mo?i l??a tuô?i. Chu?c ca?c ba?n tha?nh công!

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 117 times, 1 visits today)