Cách làm bánh bao chay không nhân

Cách làm bánh bao chay không nhân mang ??n cho m?i ng??i công th?c ?? có th? t? tay làm bánh bao chay không nhân ngon tuy?t nhé , b?n có th? h?c cách làm bánh bao chay không nhân ?? m?i b?n bè và bà con ?n th? xem. Bánh bao chay phù h?p v?i kh?u v? thanh ??m c?a nhi?u ng??i và c?ng c?c k? d? làm!
Cách làm bánh bao chay không nhân
Nguyên li?u ?? dùng làm bánh bao ki?u này: 800g b?t mì; 10g men; 100g ???ng; 300ml n??c (có th? dùng n??c c?t d?a ho?c s?a t??i).

Cách làm:

– ??u tiên chúng ta s? hòa tan ???ng vào n??c ?m ? nhi?t ?? là  kho?ng 40 ?? C. Tr?n men v?i n??c r?i ta s? khu?y ??u và ?? kho?ng th?i gian là 5 phút.

– Ti?p theo chúng ta cho b?t mì vào trong m?t tô (bát) l?n.R?i ta ?? n??c có men ?ã hòa lúc tr??c  vào b?t r?i khu?y ??u(?? n??c v?i t?c ?? nh? nh? ?? cho n??c th?m ??u h?t các b?t).
– R?i, hành ??ng ti?p theo là nhào b?t, chúng ta nhào b?t lên sao cho th?t m?m m?n, và ta ??y bát l?i, ? b?t trong kho?ng th?i gian là 1 gi? ho?c cho ??n khi ch? b?t n? lên g?p ?ôi là ???c. T?i khi b?t n? ra thì ta b? b?t ra kh?i bát.

– R?i l?y m?t ít b?t mì r?c m?t chút lên b? m?t làm bánh. B?n có th? n?n b?t thành nh?ng hình m?u tùy thích, có th? là hình tr?, hình tr?n, hay các hình n?m mi?n sao ??p là ???c.

– Sau ?ó chúng ta cho m?t ít d?u ?n vào m?t d??i c?a bánh ?? ch?ng dính khi chúng ta h?p nhé, sau ?ó chúng ta ??t bánh bao vào m?t mi?ng gi?y nh? và mang vào n?i h?p chín trong kho?ng th?i gian 15 phút là xong.
cach_lam_banh_bao_chay

Bình lu?n
Cách làm bánh bao chay không nhân
5 (100%) 1 vote

(Visited 180 times, 1 visits today)