Cách làm bánh bao chay nho khô ngon l?

Nho khô là lo?i qu? ch?a nhi?u d??ng ch?t ch?t dinh d??ng. Trong chúng có nhi?u vitamin, khoáng ch?t và m?t l??ng l?n ???ng glucose r?t t?t cho s?c kh?e ??c bi?t là giúp gi?m m?t m?i, ch?ng suy nh??c ngoài ra còn có l?i cho tim m?ch b?i l??ng ???ng nhi?u. Ngoài các l?i ích cho s?c kh?e thì nho khô còn là lo?i qu? có h??ng v? r?t ngon vì v?y chúng ???c nhi?u ng??i yêu thích và s? d?ng nhi?u, ??c bi?t là dùng ?? ch? bi?n cùng v?i bánh bông lan. Bây gi?, có m?t món bánh có th? k?t h?p cùng v?i nho khô và ?ang ???c nhi?u b?n tr? ?a chu?ng. ?ó là món bánh bao chay nho khô th?m ngon h?p d?n. Khác h?n v?i cách làm ph?c t?p c?a bánh bông lan thì cách làm bánh bao chay nho khô d? h?n r?t nhi?u, ch? c?n vài b??c th?c hi?n ??n gi?n cùng m?t ít th?i gian b? ra là ???c. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao chay nho khô ngon l?, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao chay nho khô ngon l? mi?ng

Nguyên li?u:

  • 200g b?t m?
  • 200g n??c ?m
  • 20g ???ng
  • 50g nho khô
  • 2g men n?
  • Mu?i

Cách làm: 

B??c 1: B?n cho men vào hòa chung v?i 100ml n??c và 1 mu?ng nh? ???ng và ?? 10 phút cho men n?. B?t m? b?n cho vào m?t cái âu tr?n cùng v?i chút mu?i và ???ng.

cach-lam-banh-bao-chay-nho-kho

B??c 2: B?n ?? n??c men n? vào tr?n ??u v?i âu b?t. Ti?p ??n b?n cho 1/2 s? nho khô vào âu b?t và tr?n ??u lên. Sau ?ó b?n l?y khuôn bánh và lót màng b?c th?c ph?m vào khuôn r?i ph?t lên màng th?c ph?m m?t l?p d?u ?n ?? ch?ng dính.

cach-lam-banh-bao-chay-nho-kho-1

B??c 3: B?n ?? h?n h?p b?t và nho ra các khuôn bánh ?ã lót màng b?c th?c ph?m, b?n ch? c?n ?? g?n ??y 1/2 khuôn bánh thôi nhé. Sau ?ó b?n l?y m?t cái kh?n s?ch nhúng n??c ?m v?t khô r?i ph? lên m?t khuôn bánh r?i ??t khuôn ? n?i kín gió ? kho?ng 2 ti?ng cho b?t n?. Khi ? xong b?n r?c s? nho khô còn l?i lên m?t khuôn r?i cho bánh vào h?p chín.

cach-lam-banh-bao-chay-nho-kho-2

cach-lam-banh-bao-chay-nho-kho-3

Trên ?ây là cách làm món bánh bao chay nho khô th?m ngon l? mi?ng. Hy v?ng v?i cách làm ??n gi?n và h??ng v? th?m ngon c?a món bánh bao này s? khi?n b?n hài lòng và yêu thích. Chúc b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 113 times, 1 visits today)