Cách làm bánh bao ch? nhân ??u xanh th?m ngon

Cách làm bánh bao ch?

Bánh bao là m?t món ?n dân dã và quen thu?c ??i v?i nhi?u ng??i. ng??i ta yêu thích món này không ch? vì s? gi?n d? và truy?n th?ng c?a nó mà còn là t? h??ng th?m c?a b?t n?p và béo ng?y c?a nhân tr?ng th?t. Ngoài bánh bao truy?n th?ng còn có các lo?i bánh bao khác nhau t? chay ??n m?n, v?i nhi?u ki?u và màu s?c ?a d?ng. Tuy ???c bi?n t?u nhi?u ki?u nh?ng nó v?n gi? ???c h??ng v? quen thu?c, gi?n d? và h?n h?t là ??y ?? ch?t dinh d??ng, là th?c quà d? ?n ???c nhi?u ng??i ?a thích. Hôm nay mình s? gi?i thi?u v?i các b?n cách làm món bánh bao ch? nhân ??u xanh ??p m?t và l? mi?ng. Chi?c bánh bao ???c làm t? các nguyên li?u d? tìm và cách làm thì vô cùng ??n gi?n. cùng b?t tay vào làm nhé.

H??ng d?n làm bánh bao ch? nhân ??u xanh

Nguyên li?u:

  • 150g b?t n?p
  • 70g ??u xanh không v?
  • 200ml s?a t??i
  • D?a n?o
  • ???ng
  • D?u ?n

Cách làm:

B??c 1: ??u xanh b?n vo s?ch r?i cho vào n?i thêm n??c ng?p ngang ??u r?i n?u chín. Khi ??u chín b?n dùng ??a khu?y liên t?c cho ??u nhuy?n và khô b?t n??c r?i t?t b?p ?? ngu?i.

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-dau-xanh

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-dau-xanh-1

B??c 2: Thêm ???ng và d?a n?o vào ??u xanh tr?n ??u r?i vo thành các viên tròn nh?. B?n nh? ch?a l?i m?t ít d?a n?o ?? l?n ngoài bánh nhé!

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-dau-xanh-2

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-dau-xanh-3

B??c 3: Ti?p theo b?n làm v? bánh. B?n cho b?t n?p và s?a t??i vào trong m?t cái âu r?i tr?n ??u, thêm m?t ít ???ng ?? v? bánh có v? ng?t. Sau ?ó b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t l?i là cho vào lò vi sóng kho?ng 3 phút, n?u b?n không có lò n??ng thì b?n hãy cho vào n?i ?un nh? l?a, v?a ?un v?a khu?y cho ??n khi b?t chín thì t?t b?p. Ti?p ??n b?n dùng mu?ng ??o cho b?t d?o m?n.

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-dau-xanh-4

B??c 4: B?n l?y m?t t?m nilon s?ch và thoa lên m?t chút d?u ?n ?? ch?ng dính r?i cho m?t ít b?t v? bánh vào dàn m?ng, sau ?ó cho viên nhân ??u vào gi?a, b?c kín và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-dau-xanh-5

B??c 5: B?n l?n các viên bánh qua d?a n?o. V?y là b?n có th? th??ng th?c ???c r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-dau-xanh-6

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-dau-xanh-7

Bánh bao ch? nhân ??u xanh v?i cách làm th?t ??n gi?n ph?i không nào. B?n không ph?i m?t nhi?u th?i gian ?? th?c hi?n, khác v?i các món bánh khác, bánh bao ch? b?n không c?n ph?i h?p hay n??ng. V?y là bây gi? b?n ?ã bi?t thêm m?t cách làm bánh bao m?i r?i. Tranh th? nh?ng bu?i sáng r?nh r?i b?n hãy th? làm món bánh bao th?m ngon này cho b?a sáng gia ?ình thêm ?m áp nhé! Có th? xem thêm nhi?u cách làm bánh khác t?i chuyên m?c https://wikicachlam.com/lam-banh/ Chúc b?n thành công.

Bình lu?n
Cách làm bánh bao ch? nhân ??u xanh th?m ngon
5 (100%) 1 vote

(Visited 3,399 times, 1 visits today)