Cách làm bánh bao chiên ??n gi?n nh?t

Nga?y cuô?i tuâ?n hâ?u hê?t gia ?i?nh na?o cu?ng quây quâ?n bên nhau, kê? cho nhau nghe nh??ng câu chuyê?n buô?n vui. Bên ca?nh chia se? cho nhau nh??ng câu chuyê?n thu? vi? ch??c h??n ca?c me? se? va?o bê?p phu?c vu? cho gia ?i?nh nho? cu?a mi?nh nh??ng mo?n ?n ngon. Ba?nh bao la? mô?t trong nh??ng mo?n ?iê?m tâm ????c ca?c ba? me? l??a cho?n nhiê?u nhâ?t b??i no? la? mô?t mo?n ?n ngon, mang trong mi?nh h??ng vi? truyê?n thô?ng cu?a dân tô?c va? ???c biê?t la? râ?t dê? la?m, h??p v??i khâ?u vi? cu?a mo?i tha?nh viên trong nha?. Co? râ?t nhiê?u loa?i ba?nh bao ?ê? ca?c me? trô? ta?i, trong ?o?, ba?nh bao chiên ????c xem la? mo?n hâ?p dâ?n nhâ?t. Sau ?ây la? ca?ch la?m ba?nh bao chiên th?m ngon h?p d?n r?t ??n gi?n. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao chiên ??n gi?n nh?t

Nguyên li?u:

  • Bánh bao chay ( b?n mua s?n ? ngoài ti?m nhé)
  • 2 qu? tr?ng gà
  • D?u ?n
  • M?t ít mu?i

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n c?t bánh bao chay ra thành các khoanh tròn v?a ph?i. Tr?ng gà b?n ??p ra bát.

cach-lam-banh-bao-chien-don-gian-nhat

B??c 2: Thêm vào bát tr?ng gà m?t ít n??c và mu?i r?i ?ánh nhuy?n. Sau ?ó b?n cho bánh bao vào nhúng ??u trong tr?ng, làm nh? v?y món bánh bao chiên c?a b?n s? có màu vàng ??m r?t h?p d?n ??y!

cach-lam-banh-bao-chien-don-gian-nhat-1

B??c 3: Cu?i cùng b?n l?y m?t cái ch?o b?t lên b?p r?i cho d?u ?n vào, ch? d?u nóng thì b?n cho bánh bao vào chiên vàng. Bánh khi ?ã chín vàng b?n l?y ra ?? lên gi?y n?n cho d?u ráo b?t, v?y là b?n ?ã có nh?ng chi?c bánh bao chiên th?m ngon ?? th??ng th?c r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-chien-don-gian-nhat-2

cach-lam-banh-bao-chien-don-gian-nhat-3

Ca? nha? ba?n se? co? mô?t buô?i tô?i thâ?t tuyê?t khi co? mo?n ba?nh bao chiên th?m ngon h?p d?n này! Xem nhi?u h?n t?i https://wikicachlam.com/lam-banh-bao/ Chu?c ca?c me? tha?nh công!

Bình lu?n

(Visited 2,665 times, 1 visits today)