Cách làm bánh bao chiên nhân th?t th?m ngon

Bánh bao là m?t lo?i bánh có ngu?n g?c t? Trung Qu?c nh?ng c?ng không xa l? gì v?i chúng ta. Có r?t nhi?u lo?i bánh bao nh?ng bánh bao chiên nhân th?t qu? là m?t l?a ch?n thông minh b?i l? nó không nh?ng h?p d?n, ??y ?? ch?t dinh d??ng mà còn r?t d? làm. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao chiên nhân th?t th?m ngon h?p d?n. Chúng ta cùng vào b?p th?c hi?n thôi nào!

H??ng d?n cách làm bánh bao chiên nhân th?t

Nguyên li?u làm v? bánh:

  • 300g b?t m?
  • 10g men n?
  • 30g ???ng
  • 150ml n??c ?m
  • M?t ít mu?i

Nguyên li?u làm nhân:

  • 250g th?t heo n?c b?m nh?
  • Tr?ng cút (lu?c chín, bóc v?)
  • N?m mèo, mi?ng, hành lá, cà r?t

Cách làm: 

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c. Men n? b?n hòa chung v?i 100ml n??c ?m. B?t m?, ???ng và mu?i b?n cho vào âu tr?n ??u. Sau ?ó b?n ?? n??c men n? vào âu b?t, thêm chút n??c r?i nh?i cho b?t tr? thành kh?i d?o nhuy?n. Sau khi nh?i b?t xong b?n l?y kh?n ?m ph? lên âu b?t và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-th?t

B??c 2: B?n ti?n hành làm nhân bánh. N?m b?n cho vào n??c ngâm n?, r?a s?ch r?i c?t nh?, mi?ng b?n ngâm m?m r?i c?t nh?, cà r?t r?a s?ch g?t v? và c?t nh?, hành lá c?t nh?. Sau ?ó b?n tr?n các nguyên li?u này l?i v?i th?t heo b?m, thêm gia v? v?a ph?i và tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thit-1

Ti?p ??n b?n ?eo bao tay và vê nhân thành các viên tròn r?i ?n d?t và cho m?t qu? tr?ng cút vào gi?a b?c kín l?i.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thit-2

B??c 3: B?t n? b?n l?y ra nh?i l?i và chia thành các ph?n b?ng nhau, ?n d?t r?i cho nhân vào gi?a b?c kín và vê tròn l?i.

B??c 4: Cu?i cùng b?n cho bánh vào ch?o chiên vàng.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thit-3

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-thit-4

Qua nh?ng h??ng d?n trên hi v?ng các b?n s? t?o ra nh?ng chi?c bánh bao ngon mi?ng. H?n v?i chia s? ?ó các b?n nh?n ???c l?i khen v? tài n?u ?n ??y. Chúc các b?n thành công và có nh?ng giây phút vui v? cùng gia ?ình nhé!

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 3,045 times, 3 visits today)