Cách làm bánh bao ?ào tiên th?m ngon

Trong s? các lo?i bánh bao chay thì bánh bao ?ào tiên là lo?i bánh ???c yêu thích và dùng nhi?u nh?t. ?ây là m?t lo?i bánh chay có h??ng v? r?t ngon và m?t hình dáng nh? nh?ng qu? ?ào tiên th?t. Chính vì v?y món bánh bao chay này luôn ???c m?i ng??i yêu thích và ???c bày bi?n nhi?u trên các mâm l? cúng chay ngày r?m. ?? làm nên món bánh bao ?ào tiên th?m ngon này thì c?ng không khó quá, nguyên li?u ?? làm bánh c?ng gi?ng nh? nguyên li?u c?a nh?ng chi?c bánh bao chay truy?n th?ng, ch? có b??c t?o hình cho bánh thì ?òi h?i m?t chút khéo léo c?a b?n ?? th?c hi?n là ???c. Sau ?ây là cách làm bánh bao ?ào tiên thú v? này nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao ?ào tiên

Nguyên li?u:

  • 500g b?t m?
  • 20g ???ng
  • 6g men n?
  • 100g ??u ?? ( b?n ?em h?p chín r?i tr?n v?i ???ng, sau ?ó vo thành các viên tròn ?? làm nhân)
  • B?t màu th?c ph?m màu h?ng

Cách làm: 

B??c 1: B?n tr?n b?t m?, men n? và ???ng vào chung m?t bát r?i cho thêm m?t ít n??c vào tr?n cho h?n h?p nhuy?n lên, sau ?ó nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n và không còn b? dính tay là ???c. Sau khi nh?i xong b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín b?t l?i và ? kho?ng 30 phút cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-dao-tien

B??c 2: Khi ?ã ? b?t xong b?n nh?i l?i cho b?t m?m r?i chia thành các ph?n b?ng nhau và vo tròn.

cach-lam-banh-bao-dao-tien-1

B??c 3: Dùng tay ?n d?t viên b?t r?i cho viên nhân ??u ?? vào gi?a và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-dao-tien-2

B??c 4: ?? bánh trông gi?ng hình qu? ?ào tiên, b?n hãy túm m?t ??u l?i cho nh?n. B?n làm t??ng t? nh? hình d??i nhé.

cach-lam-banh-bao-dao-tien-3

B??c 5: B?n dùng dao kh?a m?t ???ng d?c theo chi?c bánh k? t? ??u nh?n xu?ng.

cach-lam-banh-bao-dao-tien-4

B??c 6: B?n dùng m?t cây ??a nhúng vào b?t ph?m màu r?i dùng bàn ch?i s?ch c? nh? cho b?t màu r?t xu?ng ??u nh?n c?a bánh m?t cách t? nhiên nh?t. V?y là b?n ?ã hoàn thành xong b??c t?o hình cho bánh bao ?ào tiên r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-dao-tien-5

cach-lam-banh-bao-dao-tien-6

B??c 7: Cu?i cùng b?n ch? vi?c ?em bánh ?i h?p chín n?a là xong.

cach-lam-banh-bao-dao-tien-7

Nh?ng chi?c bánh bao ?ào tiên trông th?t ??p m?t và nh? th?t ph?i không nào. Ngoài vi?c làm bánh ?? bày bi?n trên mâm cúng thì nh?ng chi?c bánh bao ?ào tiên do chính tay b?n làm này s? là m?t món quà h?t s?c ý ngh?a dành cho ??ng sinh thành trong mùa l? vu lan báo hi?u ??y. Chúc b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 686 times, 1 visits today)