Cách làm bánh bao không nhân

Bánh bao là món ?n h?u nh? ai c?ng yêu thích và quá quen thu?c ??i v?i m?i gia ?ình trong các b?a ?n sáng ho?c ?n d?m. Bánh bao có r?t nhi?u lo?i, ???c ch? bi?n theo nhi?u ki?u khác nhau v?i nh?ng nguyên li?u h??ng v? khác nhau và ??c tr?ng. Sau ?ây s? là cách làm m?t lo?i bánh bao h?t s?c là ??c ?áo, ?ó là cách làm bánh bao không nhân. ?ây là món bánh bao có m?t h??ng v? r?t th?m ngon và màu s?c r?t h?p d?n khác h?n v?i các lo?i bánh bao truy?n th?ng. Cach lam banh bao không nhân c?ng r?t ??n gi?n, ch? c?n b?n khéo tay m?t chút là ???c. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao không nhân ??n gi?n

Nguyên li?u:

  • 400g b?t m?
  • 100ml n??c ?m
  • 150g khoai lang tím
  • 10g men n?
  • 150ml n??c
  • 30g ???ng
  • Mu?i

Cách làm: 

B??c 1: B?n cho men n? vào hòa chung v?i 100ml n??c ?m. Ti?p theo b?n cho b?t m? và ???ng vào âu tr?n ??u r?i chia làm hai ph?n b?ng nhau.

B??c 2: Khoai lang tím b?n r?a s?ch r?i h?p chín, sau ?ó bóc v? và nghi?n nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-khong-nhan

B??c 3: B?n tr?n khoai ?ã nghi?n v?i 1/2 s? b?t ? trên và 1/2 n??c men n? r?i nh?i thành kh?i nhuy?n d?o. S? b?t và n??c men n? còn l?i b?n tr?n v?i nhau và nh?i nhuy?n ?? làm b?t tr?ng.

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-1

B??c 4: Sau khi nh?i b?t xong b?n dùng 2 chi?c kh?n s?ch nhúng n??c ?m v?t khô r?i ??y kín 2 âu b?t l?i, b?n ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? ra.

B??c 5: B?t tr?ng và b?t tím sau khi ?ã ? xong b?n nh?i l?i cho m?m r?i cán m?ng. Sau ?ó ??t ch?ng khít hai t?m b?t lên nhau r?i cu?n l?i. Ti?p ??n b?n dùng dao c?t b?t thành t?ng ph?n b?ng nhau kho?ng 5-6cm.

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-2

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-3

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-4

B??c 6: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p kho?ng 30 phút cho bánh chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao không nhân th?m ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-khong-nhan-5

Th?t ??n gi?n ph?i không nào. Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành xong món bánh bao không nhân th?m ngon h?p d?n r?i ??y. T? tay làm nên nh?ng món bánh bao không nhân này trong nh?ng ngày l?, ngày cu?i tu?n ?? chiêu ?ãi gia ?ình b?n bè thì th?t là m?t ?i?u thú v?. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Cách làm bánh bao không nhân
5 (100%) 1 vote

(Visited 2,260 times, 1 visits today)