Cách làm bánh bao ki?u truy?n th?ng

Bánh bao là món không ch? d? ?n mà còn r?t d? làm ??y các b?n. Ch? c?n m?t s? nguyên li?u và công th?c ??n gi?n là có th? làm nên m?t chi?c banh bao th?m ngon ng?t x?p mang riêng h??ng v? ?m th?c c?a b?n. Sau ?ây mình s? gi?i thi?u cách làm bánh bao ki?u truy?n th?ng ??m ?à th?m ngon cho các b?n v?i nh?ng b??c vô cùng ??n gi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao ki?u truy?n th?ng

Nguyên li?u làm v? bánh:

 • 320g b?t m?
 • 80g b?t n?ng
 • 8g men khô
 • 100g ???ng
 • 200ml s?a t??i
 • 1 mu?ng d?u ?n

Nguyên li?u làm nhân: 

 • N?m h??ng khô
 • B?p c?i
 • Th?t xay
 • G?ng t??i
 • Hành lá
 • b?t ngô
 • Xì d?u, n??c m?m, tiêu, ???ng

Cách làm: 

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c. B?n l?y m?t cái âu r?i cho t?t c? các nguyên li?u làm v? bánh vào tr?n ??u ( tr? d?u ?n nhé), sau ?ó b?n nh?i cho h?n h?p tr? thành kh?i d?o nhuy?n và không b? dính tay. Thêm ti?p d?u ?n vào nh?i cùng, r?i b?n ? b?t kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-1

B??c 2: Trong khi ch? ? b?t b?n tranh th? làm nhân bánh nhé! N?m h??ng r?a s?ch, ngâm n? r?i c?t nh?. Hành và g?ng r?a s?ch c?t nh?. B?p c?i b?n c?t nh? r?i bóp mu?i cho m?m. Ti?p ??n b?n cho t?t c? các nguyên li?u này vào m?t cái bát cùng v?i th?t xay và b?t ngô r?i nêm n?m gia v? cho v?a mi?ng.

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-3

B??c 3: Ti?p ??n là công ?o?n n?n bánh. B?t sau khi ?ã n? b?n nh?i l?i cho m?m r?i chia thành 10 ph?n b?ng nhau và vo tròn. Sau ?ó cán m?ng b?t r?i múc nhân cho vào gi?a, dùng tay túm các mép b?t l?i ?? nhân không b? r?t ra ngoài.

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-2

B??c 4: B?n ??t bánh bao lên gi?y lót r?i x?p vào x?ng h?p chín. ?? bánh bao ???c tr?ng ??p b?n hãy cho thêm 2 mu?ng gi?m n??c vào trong x?ng h?p tr??c khi ?em bánh ?i h?p nhé.

cach-lam-banh-bao-truyen-thong

Còn ch?n ch? gì n?a. Hãy b?t tay ngay vào b?p ?? ?? làm nh?ng chi?c bánh bao th?m ngon cho nh?ng ng??i thân mà b?n yêu quý. Chúc các b?n thành công v?i nh?ng chi?c bánh bao không ch? xinh x?n mà ?n còn ngon mi?ng. H?n g?p các b?n ? nh?ng bài vi?t ??y h?p l?n sau nhé.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 396 times, 1 visits today)