Cách làm bánh bao nhân bí ?ao l? mi?ng

Nh?c ??n bánh bao ta l?i ngh? ngay ??n chi?c bánh th?m l?ng, v? ngoài màu tr?ng, m?m và bên trong là nhân. Nhân c?a chi?c bánh bao có nhi?u lo?i nh?: bánh bao nhân th?t, bánh bao nhân tr?ng, bánh bao nhân ??u,… Tuy nhiên, ?ã có khi nào b?n th? món bánh bao nhân bí ?ao ch?a? r?t l? ph?i không nào b?i ta ch? th??ng b?t g?p các lo?i th?c u?ng hay trà bí ?ao nh?ng gi? ?ây chúng ta có th? ch? bi?n bí ?ao thành nhân c?a chi?c bánh bao m?t cách d? dàng b?ng cách làm nh? sau.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân bí ?ao l?i mi?ng

Nguyên li?u:

  • 250g b?t m?
  • N??c
  • 1 Trái bí ?ao non
  • D?u ?n
  • m?t ít mu?i
  • B?t ng?t
  •  h?t tiêu xay

Cách làm:

B??c 1: B?t m? và mu?i b?n tr?n chung vào m?t cái âu, r?i cho t? t? n??c vào tr?n ??u và nh?i cho ??n khi b?t thành kh?i d?o nhuy?n. Dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t l?i và ?? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n?.

B??c 2: B?n chia b?t thành t?ng ph?n nh? b?ng nhau r?i n?n thành hình dài. Sau ?ó ph?t d?u ?n lên b?t.

cach-lam-banh-bao-bi-dao

B??c 3: Bí ?ao b?n ?? nguyên v? r?a s?ch r?i n?o thành s?i nh?. Sau ?ó b?n cho vào n?i lu?c chín.

cach-lam-banh-bao-bi-dao-1

B??c 4: Bí ?ao lu?c chín b?n v?t ra và cho vào âu n??c l?nh ngâm m?t lúc, sau ?ó v?t ra ?? ráo n??c và c?t nh?. Ti?p ??n b?n cho bí ?ao ra bát r?i thêm d?u ?n, b?t ng?t, h?t nêm, mu?i và tiêu vào tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-bi-dao-2

cach-lam-banh-bao-bi-dao-3

B??c 5: Bây gi? b?n cán b?t m?ng ra thành hình dài, r?i múc bí ?ao cho vào gi?a và khéo léo cu?n bí ?ao l?i cho kín.

cach-lam-banh-bao-bi-dao-4

B??c 6: Cu?i cùng b?n cho bánh vào n??ng cho bánh chín vàng hai m?t là ???c.

cach-lam-banh-bao-bi-dao-5

cach-lam-banh-bao-bi-dao-6

V?i h??ng v? thanh khi?t, bên ngoài l?p v? bánh x?p vàng, bên trong nhân là bí ?ao ng?t mát, th?m l?ng r?t tuy?t ph?i không? ??c bi?t, vào nh?ng ngày r?m thì m?t chi?c bánh bao nhân bí ?ao s? làm ?m b?ng ngay khi ?ói cho nh?ng ng??i ?n chay ?ó. Hãy làm thành công món bánh bao khác l? này nhé và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món m?i c?a chúng tôi.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 137 times, 1 visits today)