Cách làm bánh bao nhân th?p c?m ??n gi?n

Trên th? tr??ng hi?n nay bánh bao xu?t hi?n và ???c bày bán v?i r?t nhi?u lo?i phong phú và ?a d?ng. Bánh bao là món ?n truy?n th?ng c?a m?i gia ?ình, bánh ???c dùng trong các b?a ?n sáng ho?c là b?a ?n d?m. Có m?t lo?i bánh bao mà ch?c ai c?ng bi?t ??n và yêu thích nhi?u nh?t ?ó là bánh bao nhân th?p c?m. ?ây là m?t lo?i bánh bao v?i ph?n nhân ???c ch? bi?n t? nhi?u nguyên li?u tr?n l?n l?i t?o ra m?t kh?i th?p c?m th?m ngon và ???c làm r?t công phu. Tuy nhiên ?? làm món bánh bao này thì c?ng khó l?m, ch? c?n b?n khéo léo m?t chút trong các khâu th?c hi?n c?ng thêm m?t chút tâm huy?t là làm ???c. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao nhân th?p c?m th?m ngon h?p d?n ???c nhi?u ng??i yêu thích. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân th?p c?m ??n gi?n

Nguyên li?u làm v? bánh:

  • 250g b?t mì ?a d?ng
  • 135ml n??c ?m
  • men n?
  • 8g ???ng

Nguyên li?u làm nhân bánh:

  • 5 cái xúc xích
  • 30g ngô ?ã tách h?t
  • 2 chi?c thanh cua
  • 130g phô mai mozzarella

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh. L?y m?t cái bát l?n, cho ???ng, n??c ?m và men n? vào tr?n ??u r?i ?? kho?ng 5 phút. Sau ?ó b?n ?? h?n h?p n??c ???ng này vào âu b?t mì ?a d?ng, v?a ?? b?n v?a khu?y cho h?n h?p ??u r?i nh?i cho b?t tr? thành kh?i d?o m?n. Khi nh?i b?t xong b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín b?t l?i và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-nhan-thap-cam

B??c 2: Trong khi ch? b?t n? b?n ti?n hành làm nhân bánh nhé! Phô mai, xúc xích và thanh cua b?n c?t h?t l?u, sau ?ó tr?n chung v?i ngô.

B??c 3: Khi b?t ?ã ? xong, b?n l?y ra và nh?i l?i cho m?m r?i chia b?t thành t?ng ph?n b?ng nhau. Sau ?ó cán m?ng r?i múc nhân cho vào gi?a, dùng tay túm các mí b?t ?? b?c nhân l?i. Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p kho?ng 20 phút cho bánh chín, khi t?t b?p b?n hãy ?? 5 phút r?i m?i m? n?p nhé! V?y là b?n ?ã th?c hi?n xong các b??c làm bánh bao nhân th?p c?m th?m ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-nhan-thap-cam-1

cach-lam-banh-bao-nhan-thap-cam-3

Cách làm bánh bao nhân th?p c?m https://wikicachlam.com/cach-lam-banh-bao-nhan-thap-cam/ c?ng ??n gi?n ph?i không nào. Nh?ng chi?c bánh bao v?a nóng v?a th?m s? là m?t món ?n sáng thú v? cho gia ?ình c?a mình ??y. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n

(Visited 231 times, 1 visits today)