Cách làm bánh bao nhân th?t n??ng th?m ngon

Ba?nh bao, hay co?n go?i la? màn th?u, là mo?n ?n truyê?n thô?ng co? t?? th??i xa x?a va? g??n liê?n v??i li?ch s?? dân tô?c. Tra?i qua th??i gian, cho ?ê?n nga?y nay, khi xa? hô?i nga?y ca?ng pha?t triê?n, cuô?c sô?ng cu?a con ng???i nga?y ca?ng ????c nâng cao, ke?o theo ?o? â?m th??c cu?ng nga?y ca?ng ?a da?ng, hâ?p dâ?n…Tr???c nh??ng s?? pha?t triê?n ?o?, t???ng nh? mo?n ba?nh bao ?a? bi? la?ng quên theo th??i gian. nh?ng không! no? la?i tr?? tha?nh mo?n ?n ????c ng???i ng???i ?a chuô?ng, ng??i ta ?a chuô?ng va? yêu thi?ch ba?nh bao không chi? vi? ngon ma? co?n vi? dê? ?n, dinh d???ng, dê? chê? biê?n va? nguyên liê?u dê? kiê?m….. Mang trong mi?nh nh??ng ???c ?iê?m ?o? chi?nh la? ba?nh bao nhân th?t n??ng th?m ngon. V??i l??p vo? mê?m mi?n, thoang thoa?ng mu?i th?m ??m ?à va? vi? be?o c?a l??p nhân thi?t n??ng se? ta?o nên m?t mo?n ?n tuy?t v??i. Sau ?ây se? la? ca?ch la?m mo?n ba?nh bao nhân th?t n??ng th?m ngon.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân th?t n??ng th?m ngon

Nguyên li?u làm v? bánh:

 • 500g b?t mì
 • 1 gói men n?
 • 250ml n??c l?c

Nguyên li?u làm n??c s?t:

 • 7ml xì d?u nh?t
 • 30ml n??c s?t xá xíu
 • 5ml xì d?u ??m màu

Nguyên li?u làm nhân:

 • 500g th?t ba ch?
 • 1 c? g?ng t??i c?t nh?
 • 5ml n??c ?m
 • 10g hành c? c?t nh?
 • 10ml d?u mè
 • 15ml d?u ph?ng

Cách làm: 

B??c 1: ??u tiên b?n hãy cho t?t c? các nguyên li?u làm n??c s?t vào m?t cái bát r?i tr?n ??u. Sau ?ó cho th?t  ba ch? ?ã s? ch? s?ch vào ??p v?i n??c s?t. Sau ?ó cho bát th?t ??p vào t? l?nh kho?ng 4 ti?ng. Ti?p ??n b?n l?y th?t ra và n??ng kho?ng 30 phút ? nhi?t ?? 400 ?? F cho th?t chín, trong khi n??ng b?n nh? ??o th?t ?? th?t ???c chín ??u nhé!

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong

B??c 2: Th?t ba ch? sau khi n??ng xong b?n c?t ra thành các mi?ng nh?  r?i tr?n chung v?i các nguyên li?u làm nhân bánh, sau ?ó ?? riêng m?t bên.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-1

B??c 3: Bây gi? b?n làm v? bánh bao. B?n tr?n b?t mì và men n? vào chung v?i nhau, sau ?ó thêm n??c và ti?p t?c tr?n ??u, r?i ?eo bao tay và ti?n hành nh?i cho kh?i b?t tr? nên d?o m?n, sau ?ó b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín b?t l?i và ?? kho?ng 3 ti?ng cho b?t n?. Ti?p theo b?n l?n b?t thành m?t kh?i dài có ???ng kính kho?ng 5cm r?i chia kh?i b?t thành 12 ph?n b?ng nhau. Sau ?ó b?n cán d?t ra.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-2

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-3

B??c 4: B?n múc nhân cho vào gi?a mi?ng b?t v? bánh, túm các mí l?i cho nhân b?c kín vào trong. Sau ?ó b?n ph?t m?t l?p d?u ?n d??i ?áy bánh ?? ch?ng dính r?i ?em h?p bánh cho chín.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-4

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-5

Mo?n ba?nh bao nhân th?t n??ng la? 1 mo?n ?n ngon, dê? la?m, dinh d???ng, ????c mo?i ng???i ?a chuô?ng va? h??p v??i mo?i l??a tuô?i. Chu?c ca?c ba?n tha?nh công!

Bình lu?n
5 (100%) 1 vote

(Visited 91 times, 1 visits today)