Cách làm bánh bao nhân tr?ng x?p ??n gi?n nh?t

Bánh bao hay còn g?i là “màn th?u” là m?t món bánh truy?n th?ng c?a ng??i Trung Qu?c và c?ng là m?t món ?n r?t ???c nhi?u ng??i Vi?t yêu thích. Ngày nay, bánh bao ???c sáng t?o ch? bi?n ra thành r?t nhi?u lo?i, m?i lo?i có nh?ng cách làm nguyên li?u h??ng v? khác nhau và mang m?t ??c tr?ng riêng. H?u h?t ph?n v? bánh bao v?n gi? nguyên ???c nguyên li?u và cách làm c?a v? bánh truy?n th?ng, ch? thay ??i ph?n nhân bánh và c?ng chính nhân bánh là y?u t? quy?t ??nh h??ng v? cho bánh bao. Sau ?ây s? là cách làm m?t lo?i bánh bao r?t ngon v?i v? bánh v?n gi? ???c nét truy?n th?ng, ?ó là bánh bao nhân tr?ng x?p. ?ây là m?t lo?i bánh bao r?t ngon, v?i ph?n nhân bánh tr?ng x?p màu vàng ??m trông r?t h?p d?n và cu?n hút. Ch?c ch?n s? khi?n b?n yêu thích. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân tr?ng x?p

Nguyên li?u:

  • 50g b?t mì
  • 2 qu? tr?ng gà
  • 90g s?a t??i
  • 160g ???ng
  • 500g b?t bánh bao
  • 50g b? ?un ch?y
  • m?t ít mu?i

Cách làm:

B??c 1: Tr?ng gà b?n ??p ra bát r?i thêm ???ng, chút mu?i vào và ?ánh tan. Sau ?ó thêm ti?p s?a vào và ti?p t?c khu?y ??u.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop

B??c 2: Thêm b?t m? vào bát tr?ng s?a r?i tr?n ??u lên.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop-1

B??c 3: ?em bát h?n h?p tr?ng b?t ?i h?p cách th?y cho chín. Trong khi h?p th?nh tho?ng b?n hãy m? n?p ra và dùng ??a tr?n cho h?n h?p t?i lên, b?n làm kho?ng 4 l?n nh? v?y ?? h?n h?p ???c t?i x?p.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop-2

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop-3

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop-4

B??c 4: Khi chín b?n ?? cho h?n h?p ngu?i b?t r?i vo thành t?ng viên tròn.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop-5

B??c 5: B?t bánh bao b?n tách ra thành các ph?n b?ng nhau r?i cán m?ng và cho viên nhân tr?ng vào gi?a, bao kín và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop-6

B??c 6: B?n ?em bánh ?i h?p chín.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop-7

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-xop-8

V?i h??ng v? th?m ngon béo ng?y c?a ph?n nhân tr?ng x?p k?t h?p v?i v? bánh d?o m?n c?a b?t mì ch?c ch?n s? khi?n b?n không th? b? qua ???c món bánh bao nhân tr?ng x?p h?p d?n này. Cùng làm bánh trong nh?ng ngày cu?i tu?n ?? chiêu ?ãi c? nhà trong b?a sáng ho?c b?a ?n d?m nhé. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 114 times, 1 visits today)