Cách làm bánh bao nhi?u l?p v?a ngon v?a ??p

B?n ?ã t?ng th? món bánh bao nhi?u l?p th?m ngon ch?a?. ?ây là m?t lo?i bánh bao chay r?t ngon và h?p d?n v?i v? b? ngoài c?a bánh. S? m?m m?n t? b?t mì k?t h?p cùng màu s?c và h??ng v? th?m ngon c?a khoai lang ?ã hòa quy?n l?i thành m?t, t?o nên m?t h??ng v? r?t riêng và ??c tr?ng c?a món bánh bao này. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao nhi?u l?p v?a ngon v?a ??p, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhi?u l?p

Nguyên li?u:

  • 480g b?t mì
  • 150g khoai lang tím
  • 210ml n??c
  • 2g men n?

Cách làm: 

B??c 1: Khoai lang tím b?n c?o s?ch v?, r?a s?ch r?i ?em h?p chín, sau ?ó b?n cho khoai vào bát và nghi?n nh? r?i l?c qua rây cho m?n.

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop

B??c 2: B?n tr?n khoai lang tím ?ã nghi?n nhuy?n v?i m?t ít b?t mì. Ti?p theo b?n cho men vào tr?n v?i 70ml n??c ?m r?i ?? vài phút cho men n? ra thì b?n ?? m?t ít n??c men vào tr?n cùng h?n h?p b?t mì và khoai, nh? v?y b?n s? có b?t màu tím r?t ??p. Ph?n b?t mì và n??c men n? còn l?i b?n tr?n chung v?i nhau và nhào ??u ?? có b?t màu tr?ng.

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-1

B??c 3: B?n nh?i b?t mì nhi?u l?n cho b?t th?t nhuy?n m?n. Sau ?ó cán b?t ra th?t m?ng. C? hai ph?n b?t mì tím và tr?ng b?n ??u cán th?t m?ng nhé! B?n nh? ch?a m?t ít b?t tr?ng không cán m?ng mà vo thành 10 viên tròn ?? làm nhân nhé!

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-2

B??c 4: B?n dùng dao c?t hai t?m b?t tr?ng và b?t tím thành hai t?m b?ng nhau. Sau ?ó b?n dùng c? s?ch nhúng n??c ph?t ??u trên m?t t?m b?t tím r?i ??t t?m b?t tr?ng ch?ng khít lên trên. Ti?p ??n b?n cu?n tròn hai d?i b?t l?i v?i nhau r?i dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín b?t l?i và ? 30 phút cho b?t n?, sau ?ó dùng dao c?t ra thành 10 mi?ng b?ng nhau và cán m?ng ?? làm v? bánh.

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-3

B??c 5: B?n l?y v? bánh và ??t m?t viên nhân tròn vào gi?a, túm các mí b?t l?i cho ch?t r?i l?t ng??c xu?ng d??i ?? làm ?? bánh. B?n làm t??ng t? cho ??n khi h?t v? h?t nhân nhé!

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-4

B??c 6: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao nhi?u l?p ??y h?p d?n r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-5

Th?t ??n gi?n ph?i không nào. Nh?ng chi?c bánh bao nhi?u l?p v?i v? b? ngoài nhìn th?t h?p d?n do chính tay b?n làm ch?c ch?n s? là m?t món ?n khi?n c? gia ?ình b?n yêu thích và khen ng?i. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 152 times, 1 visits today)