Cách làm bánh bao n??ng nhân xá xíu

Bánh bao n??ng nhân xá xíu, ch?c h?n cái tên này còn khá m?i m? v?i các b?n ph?i không nh?. ?ây là m?t món bánh bao r?t ngon và có m?t cách làm h?t s?c ??c ?áo thú v?. Món bánh bao n??ng nhân xá xíu này có ngu?n g?c t? châu Âu, món bánh này c?ng m?i ch? xu?t hi?n ? Vi?t Nam ???c m?t th?i gian nh?ng l?i ???c r?t nhi?u b?n tr? yêu thích và ?ón nh?n. Sau ?ây là cách làm bánh bao n??ng nhân xá xíu th?m ngon h?p d?n. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao n??ng nhân xá xíu

Nguyên li?u làm nhân bánh:

cach-lam-banh-bao-nuong-nhan-xa-xiu-1

Nguyên li?u làm v? bánh:

cach-lam-banh-bao-nuong-nhan-xa-xiu

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n làm nhân bánh tr??c. B?t m?t cái ch?o lên b?p r?i cho 2 mu?ng canh d?u ?n vào, ch? d?u nóng cho hành tây và t?i b?m vào xào cho th?m. Sau ?ó thêm th?t b?m vào ??o ??u cho th?t s?n l?i r?i cho xá xíu, gia v? và ??u vào tr?n ??u, ?? cho nhân ??c h?n b?n hãy tr?n 2 mu?ng canh b?t m? cùng v?i 90ml n??c cho vào ??o cùng h?n h?p làm nhân. B?n múc ra bát ?? cho nhân ngu?i h?n.

cach-lam-banh-bao-nuong-nhan-xa-xiu-2

B??c 2: B?n làm v? bánh. Các nguyên li?u làm b?t n??c b?n tr?n chung v?i nhau r?i nh?i cho thành kh?i d?o nhuy?n. Sau ?ó dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín b?t l?i và ?? ngh? 15 phút.

Các nguyên li?u b?t b? b?n c?ng tr?n ??u v?i nhau r?i nhào nhuy?n và b?c kín l?i ?? ngh? 15 phút.

Ti?p theo khi b?t ?ã ???c b?n l?y nh?i l?i cho m?m r?i chia b?t n??c và b?t b? ra làm 10 ph?n b?ng nhau r?i vo tròn.

B??c ti?p b?n cán m?ng b?t n??c r?i cho b?t b? vào trong b?c kín và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-nuong-nhan-xa-xiu-3

B??c 3: B?n cán các viên b?t v?a làm ? trên ra th?t m?ng r?i cu?n l?i, sau ?ó xoay d?c và ti?p t?c cán m?ng r?i g?p ?ôi l?i. Ti?p ??n b?n cán b?t ra to sao cho xung quanh ph?n rìa m?ng h?n ? gi?a.

cach-lam-banh-bao-nuong-nhan-xa-xiu-4

B??c 4: B?n l?y mi?ng các mi?ng b?t v?a cán, múc nhân cho vào gi?a r?i gói kín l?i. Cu?i cùng ?em bánh ?i n??ng kho?ng 30 phút ? nhi?t ?? 200 ?? C cho bánh chín vàng.

cach-lam-banh-bao-nuong-nhan-xa-xiu-5

cach-lam-banh-bao-nuong-nhan-xa-xiu-6

Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành xong món bánh bao n??ng nhân xá xíu th?m ngon h?p d?n r?i ??y. Vào nh?ng ngày cu?i tu?n ngày ngh? l?, cùng làm món bánh bao ??c ?áo này ?? chiêu ?ãi gia ?ình ng??i thân hay b?n bè thì th?t thú v? ??y. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n

(Visited 391 times, 1 visits today)