Cách làm bánh bao theo phong cách bánh d?o thích mê

Bánh bao là món ?n quen thu?c v?i nhi?u ng??i. không xa l? gì v?i nh?ng chi?c bánh bao truy?n th?ng màu tr?ng v?i h??ng th?m c?a b?t và béo ng?y c?a nhân th?t tr?ng. V?y t?i sao không th? sáng t?o m?t chút ?? t?o ra nh?ng chi?c bánh bao mang phong cách riêng c?a b?n?. Ch?ng h?n nh? k?t h?p gi?a bánh baobánh d?o thì nh? th? nào nh?? Cùng vào b?p và th? nghi?m làm món bánh bao theo phong cách bánh d?o nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao theo phong cách bánh d?o

Nguyên li?u:

  • 100g b?t bánh d?o
  • 150g n??c ???ng
  • mè tr?ng ( hay mè ?en ??u ???c nhé)
  • Khoai tây

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n làm nhân tr??c nhé! Cho khoai tây vào lu?c chín r?i bóc v?, nghi?n nhuy?n. Sau ?ó b?n l?y m?t cái ch?o b?t lên b?p r?i cho khoai nghi?n, ???ng và mè ?en vào và sên cho ??n khi thành h?n h?p ??c sánh thì t?t b?p. B?n ?? cho nhân ngu?i r?i vo thành các viên tròn v?a ph?i.

cach-lam-banh-bao-theo-phong-cach-banh-deo-4

B??c 2: B?n tr?n ??u b?t bánh d?o v?i n??c ???ng r?i nh?i nhuy?n. Sau ?ó chia b?t thành nhi?u ph?n nh? và vo tròn.

cach-lam-banh-bao-theo-phong-cach-banh-deo-3

B??c 3: Dùng tay ?n d?t viên b?t bánh r?i cho viên nhân vào gi?a b?c kín và vo tròn l?i. Sau ?ó b?n l?y khuôn bánh và r?c vào khuôn m?t ít b?t bánh khô, r?i cho viên bánh vào, dùng tay ?n m?nh ?? bánh l?t vào khuôn và in ??m hoa v?n trong khuôn. Gõ nh? m?t góc khuôn và nh? nhàng l?y bánh ra.

cach-lam-banh-bao-theo-phong-cach-banh-deo-2

cach-lam-banh-bao-theo-phong-cach-banh-deo-1

B??c 4: B?n l?y m?t ít mè tr?ng rang giã nhuy?n r?i ph?t lên trên m?t bánh. V?y là b?n có th? th??ng th?c ???c r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-theo-phong-cach-banh-deo

B?n ?ã th? và thành công ch?a? Cùng mang ra cho gia ?ình và b?n bè th??ng th?c món bánh bao theo phong cách bánh d?o th?m ngon ??c ?áo thôi nào. Ch?c ch?n r?ng b?n s? ???c tr?m tr? khen ng?i v? tài n?u n??ng và s? sáng t?o c?a mình cho mà xem. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng nhé.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 107 times, 1 visits today)