Cách làm bánh bao tr?ng mu?i ki?u Thái Lan

Bánh bao là món bánh ?ã có t? r?t lâu r?i và qua nhi?u th? h? nó l?i càng ???c c?i ti?n và ???c bi?t ??n v?i nhi?u h??ng v? khác nhau. Hôm nay mình s? gi?i thi?u ??n các b?n món bánh bao r?t ngon ?ó là: bánh bao tr?ng mu?i ki?u Thái Lan. Lo?i bánh bao này r?t ngon và l? mi?ng v?i v? ??m ??m c?a tr?ng mu?i, thanh ng?t c?a ???ng s?a k?t h?p. Bánh có l?p v? m?m dai, th?m ph?c khi c?n vào trong s? g?p ph?n nhân tr?ng bùi bùi, m?n m?n. ?ây là món ?n r?t dinh d??ng và t?t cho s?c kh?e, phù h?p cho b?a sáng c?a m?i gia ?ình. Các b?n hãy theo dõi cách làm d??i ?ây ?? có th? làm ???c món bánh bao tr?ng mu?i ki?u Thái Lan cho gia ?ình mình nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao tr?ng mu?i ki?u Thái Lan

Nguyên li?u làm v? bánh:

 • 300g b?t m?
 • 35g ???ng cát
 • 165ml n??c l?c
 • 4g men n?
 • 5g b?t n?

Nguyên li?u làm nhân bánh:

 • 4 Lòng ?? tr?ng mu?i
 • 40g b?
 • 20ml s?a t??i
 • 8g b?t b?p
 • 10g b?t s?a
 • 32g ???ng cát
 • 2g gelatin
 • 15ml s?a ??c

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên làm v? bánh tr??c. B?n l?y m?t cái âu cho b?t m?, ???ng, b?t n?, men n? và ít n??c vào tr?n ??u và nh?i cho b?t thành kh?i d?o. Ti?p ??n b?n dùng kh?n s?ch nhúng n??c ?m v?t khô r?i ph? lên âu b?t và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

B??c 2: B?n làm nhân bánh. Lòng ?? tr?ng mu?i b?n h?p chín r?i ?? ngu?i và nghi?n nh?.

B??c 3: L?y m?t cái bát l?n r?i cho gelatin, ???ng, b? và s?a vào tr?n ??u r?i ?em ch?ng cách th?y cho h?n h?p m?m và tan ra. Sau ?ó b?n thêm b?t b?p, b?t s?a và s?a ??c vào tr?n ??u, cu?i cùng thêm ti?p tr?ng mu?i vào và tr?n ??u l?n n?a r?i t?t b?p ?? ngu?i.

B??c 4: B?n cho h?n h?p trên vào t? l?nh kho?ng 1 ti?ng cho s?n l?i r?i chia thành nhi?u ph?n nh?.

B??c 5: B?t sau khi n? b?n l?y nh?i l?i và chia thành t?ng ph?n nh? t??ng ?ng v?i nhân r?i vê tròn. Dùng tay ?n d?t viên b?t r?i cho nhân vào gi?a gói kín và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-trung-muoi-kieu-thai-lan

B??c 6: B?n x?p bánh vào x?ng h?p chín.

cach-lam-banh-bao-trung-muoi-kieu-thai-lan-1

670-03709387 © Masterfile Royalty-Free Model Release: No Property Release: No Steamed pork buns

?ây là t?t c? các b??c ?? làm ra m?t chi?c bánh bao tr?ng mu?i ki?u Thái Lan ??n gi?n. Chi?c bánh bao nhân tr?ng mu?i v?i v? ngoài m?m m?n th?m ph?c và ph?n nhân béo m?n hài hòa bên trong h?a h?n s? là món ?n sáng tuy?t v?i cho c? nhà. Các b?n hãy nhanh b? túi và th?c hi?n ?? dành t?ng gia ?ình mình thôi nào. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 197 times, 1 visits today)