Cách làm bánh bao truy?n th?ng Hàn Qu?c

Trên th? tr??ng hi?n nay bánh bao xu?t hi?n và ???c bày bán v?i r?t nhi?u lo?i phong phú và ?a d?ng. Bánh bao là món ?n truy?n th?ng c?a m?i gia ?ình, bánh ???c dùng trong các b?a ?n sáng ho?c là b?a ?n d?m. Có m?t lo?i bánh bao mà ch?c ai c?ng bi?t ??n và yêu thích nhi?u nh?t ?ó là bánh bao truy?n th?ng Hàn Qu?c. ?ây là m?t lo?i bánh bao th?m ngon và ???c làm r?t công phu mang ??m v?n hóa ?m th?c Hàn. Tuy nhiên ?? làm món bánh bao này thì c?ng khó l?m, ch? c?n b?n khéo léo m?t chút trong các khâu th?c hi?n c?ng thêm m?t chút tâm huy?t là làm ???c. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao truy?n th?ng Hàn Qu?c th?m ngon h?p d?n ???c nhi?u ng??i yêu thích. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao truy?n th?ng Hàn Qu?c

Nguyên li?u: 

  • 300g b?t g?o n?p ( b?t làm bánh trôi )
  • 20g ???ng
  • B?t trà xanh, b?t dâu, chu?i ?? t?o màu cho bánh
  • Mè tr?ng
  • L?c rang

Cách làm:

B??c 1: Mè tr?ng b?n rang chín r?i giã nhuy?n, l?c rang b?n cà s?ch v? r?i giã nhuy?n. Sau ?ó b?n cho mè và l?c vào tr?n chung v?i ???ng ?? làm nhân.

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-han-quoc-5

B??c 2: B?t g?o n?p b?n chia thành 5 ph?n b?ng nhau. Ti?p theo b?t trà xanh, b?t dâu và b?t chu?i b?n hòa tan cùng m?t ít n??c ?? t?o màu. M?t ph?n b?t b?n cho vào m?t màu r?i nh?i nhuy?n. N?u không có các nguyên li?u này ?? t?o màu b?n có th? thay th? b?ng màu th?c ph?m nhé!

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-han-quoc-4

B??c 3: B?n ti?n hành n?n bánh thành hình tròn r?i ?n d?t và cho nhân mè và l?c vào gi?a, gói kín và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-han-quoc-2

B??c 4: B?n b?t m?t n?i n??c lên b?p n?u sôi r?i cho bánh vào n?u, b?n n?u cho ??n khi bánh n?i lên trên m?t kho?ng 2 phút thì v?t ra và cho vào âu n??c l?nh.

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-han-quoc-7

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-han-quoc-3

B??c 5: ?? trang trí cho bánh b?n l?y m?t ít b? g?o n?p ?em h?p chín r?i l?n qua v?i d?u ?n r?i c?t t?a hoa và ?ính lên trên bánh ?? trang trí. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao truy?n th?ng c?a Hàn Qu?c r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-truyen-thong-han-quoc-1

 Cách làm bánh bao truy?n th?ng Hàn Qu?c c?ng ??n gi?n ph?i không nào. Nh?ng chi?c bánh bao v?a nóng v?a th?m s? là m?t món ?n sáng thú v? cho gia ?ình c?a mình ??y. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng , xem thêm nhi?u cách làm bánh hay t?i website http://cachlambanhbao.net/

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 276 times, 1 visits today)