Cách làm bánh g?i ngon ??n gi?n t?i nhà chu?n mi?n B?c

Hôm nay website cachlambanhbao.net xin h??ng d?n m?i ng??i cách làm bánh g?i ngon ??n gi?n theo phong cách c?a ng??i Mi?n B?c. Cách làm món bánh này khá ??n gi?n và d? th?c hi?n, n?u ai yêu thích món bánh mi?n b?c này thì có th? tham kh?o các công th?c làm bánh d??i ?ây

cách làm bánh g?i ngon t?i nhà

H??ng d?n cách làm bánh g?i ngon t?i nhà ai ?n c?ng ph?i mê

1. Nguyên li?u làm món bánh g?i này g?m

Ph?n v? bánh

– B?t mì : 200g

– B?t n?p : 30g

– D?u ?n : 20g

– N??c : 100ml

Ph?n nhân bánh

– Th?t heo xay nhuy?n : 250g

– Mi?n : 80g

– M?c nh? : 3 – 4 cái

– N?m h??ng : 1 ch?c

– C? su hào

Ngoài ra m?i ng??i c?ng có th? thêm tr?ng cút …. ho?c nh?ng món ?n nào mà b?n thích

– Các lo?i gia v?

2. Cách làm bánh g?i ngon t?i nhà nh? sau

B??c 1 : Ta làm ph?n bánh g?i

– L?y 1 cái tô sau ?ó cho b?t mì + b?t n?p rây qua 1 l?n r?i tr?n v?i nhau

– Tô ch?a b?t ta cho thêm d?u ?n + n??c vào và tr?n ??u cho b?t ?ông l?i thành 1 kh?i. Sau ?ó m?i ng??i ti?n hành nhào b?t nhào ??n khi b?t m?m và m?n không b? dính tay là ???c, trong quá trình nhào b?t n?u b?t quá khô m?i ng??i có th? cho thêm ít n??c vào ?? d? nhào h?n

– Sau khi nhào b?t xong m?i ng??i dùng dao c?t b?t thành nhi?u khúc nh? b?ng nhau sau ?ó r?c b?t khô lên bàn và dùng cán ?è d?p các mi?ng b?t v?a nhào cho chúng thành hình tròn

B??c 2 : Ta làm ph?n nhân bánh g?i

– Mi?ng ta ngâm m?m và c?t thành nh?ng s?i nh?

– M?c nh?, n?m h??ng ngâm r?a s?ch cho m?m sau ?ó thái nh?

– Cà r?t , su hào m?i ng??i r?a s?ch, b? v? và bào thành s?i dài

– L?y 1 cái tô l?n cho t?t c? nguyên li?u trên vào tô và tr?n th?t ??u, cho thêm các lo?i gia v? và nêm n?m sao cho v?a ?n là ???c

B??c 3 : Hoàn thành bánh g?i

M?i ng??i l?y ph?n v? bánh ??t trên bàn và cho nhân vào và cu?n l?i, m?i ng??i có th? t?o b?t c? hình dáng nào mà mình thích mi?n sao cho bánh ??p và b?t m?t là ???c

B?t 1 cái b?p v?i l?a v?a sau ?ó cho bánh g?i vào rán khi vàng ta v?t ra

Cách làm n??c ch?m ?n v?i bánh g?i

??u tiên m?i ng??i l?y 1 cái chén sau ?ó cho : 3 mu?ng n??c m?m + 1 mu?ng ???ng + 1 mu?ng b?t ng?t + t?i b?m + ?t + n??c c?t chanh vào và khu?y ??u lên, m?i ng??i nêm n?m sao cho v?a ?n là ???c

Ch? v?i vài b??c làm ??n gi?n m?i ng??i ?ã có th? th?c hi?n thành công cách làm bánh gói c?c ngon theo phong t?c mi?n B?c ngay t?i nhà r?i, món bánh ngon h?p v? sinh và ??y dinh d??ng cho nên hãy vào b?p và tr? tài làm bánh cho gia ?ình th??ng th?c nhé. Chúc m?i ng??i thành công

Bình lu?n

(Visited 664 times, 1 visits today)