Bánh trung thu th?ch rau câu ngon bé nào c?ng mê

Có m?t lo?i bánh ch? dùng ?n trong nh?ng ngày riêng bi?t ?ó là bánh trung thu, bánh ???c dùng trong ngày l? trung thu, v?i món bánh mà chúng tôi s?p gi?i thi?u ?ây h?n b?n s? b?t ng? v?i cách làm ??n gi?n, công th?c ?? th?c hi?n.

Bánh trung thu th?ch rau câu món ngon dành cho nh?ng ngày l? trung thu, nh?ng ??a tr? l?a tu?i nào c?ng thích thú. H??ng d?n chi ti?t cách làm bánh trung thu th?ch rau câu t?i ?ây.

M?i ng??i tr??c khi làm chu?n b? nguyên li?u:

Thanh long màu ??: 1 qu?

Bánh flan: 5 h?p

???ng: 150g

B?t th?ch rau câu d?o: 1 gói

H??ng d?n cách th?c hi?n:

B??c 1: Thanh long ch?n qu? ?ã chín ??, b? v?, cho h?t vào máy xay và xay nhuy?n ?? làm bánh trung thu.

B??c 2: ?un sôi kho?ng 500 ml n??c, khi n??c sôi cho th?ch rau câu vào, c?n c? vào nhãn mà có t? l? b?t và n??c khác nhau.

Ti?p theo b?n thêm m?t ít ???ng vào khu?y lên cho ???ng tan.

Cho thanh long vào trong n?i và c?ng ?un sôi, liên t?c khu?y nh? sau ?ó b?n cho sôi r?i hãy t?t b?p.

B??c 3: Ch? cho h?n h?p ngu?i h?n b?n b?t ??u m?c ra khuôn, 1/2 khuôn rau câu là v?a,??i th?ch h?i se l?i thì b?n cho bánh flan vào trong khuôn, cu?i cùng là cho thêm m?t l?p th?ch rau câu bên ngoài n?a.

B?n cho nh?ng khuôn rau câu vào trong t? l?nh ?? cho th?ch rau câu ?ông l?i nh? ý mu?n. Th??ng thì t? 1-2 ti?ng ??n khi th?ch hoàn toàn ?óng l?i có màu r?t ??p.

Nh? v?y v?i cách trên, b?n s? hoàn thành cách làm bánh trung thu th?ch rau câu c?c ngon mà màu s?c r?t ??p n?a. ?ây c?ng là món quà thích h?p dành cho các bé yêu thích bánh trung thu.

Bình lu?n

(Visited 274 times, 1 visits today)