Chè b?p ??u xanh h??ng d?n d? làm nh?t t? cacmonche.com

M?t chén chè b?p trong mùa hè cho h??ng th?m lan t?a kh?p n?i, chè b?p c?ng ???c n?u h?t s?c nhanh mà không c?n các nguyên li?u c?u k?, m? nào ch?a bi?t n?u chè b?p hãy xem ngay ?? làm cho các bé nhà mình nhé, ??m b?o ?n xong là ghi?n ngay ?y mà.

Thành ph?n nguyên li?u

 • 300 gr ??u xanh
 • 2 trái b?p
 • 10 gr b?t n?ng
 • 130 gr ???ng
 • 130 ml n??c c?t d?a
 • 50 ml s?a t??i

C? th? cách n?u chè t?ng b??c:

 • ??u xanh c?n ngâm ??u xanh, vo s?ch, ngâm n??c ?m kho?ng 30 phút, sau th?i gian trên v?t ??u ra r?, ?? ráo.
 • B?p r?a l?i b?ng n??c s?ch, l?t v?, c?t b? râu. Dùng ??o bào m?ng các h?t b?p theo chi?u d?c, b?n d?ng ??ng trái b?p lên và bào m?ng thành t?ng l?p nhé.
 • Cho lõi b?p vào n?i, ti?p ??n là ??u xanh ?? n??c ng?p vào n?i, ?un sôi nh? lúc này hòa 20gr b?t n?ng + 50ml n??c  khu?y ??u r?i ?? vào n?i chè, khi sôi kho?ng 5 phút thì t?t b?p. B?n ph?i l?y lõi b?p ra ngoài khi n?u xong.
 • Trong n?i khác thì b?n n?u v?i s?a t??i + n??c c?t d?a, cho s?a t??i + n??c c?t d?a vào n?i riêng n?u sôi nh?.
 • ?? chè b?p ngon h?n b?n nên có m?t ít v?ng (mè) r?c lên trên, pha m?t ít h??ng c?t d?a vào n?a là hoàn thành r?i ?ó các b?n.

B?n th?y cách làm mà mình gi?i thi?u th? nào r?t ??n gi?n mà d? dàng ?úng không nào ? dù b?n là m?t ng??i không gi?i n?i tr? ?i ch?ng n?a c?ng s? th?c hi?n ???c thôi, mình tin ch?c là nh? v?y.

Website cacmonche.com hân h?nh gi?i thi?u ??n các b?n công th?c n?u chè ngon tuy?t này.

 

Bình lu?n

(Visited 540 times, 1 visits today)