Chia s? cách làm bánh bao chay hoa h?ng th?m ngon

Bánh bao chay hoa h?ng là m?t lo?i bánh bao chay r?t ngon r?t ???c m?i ng??i ?a chu?ng. ?ây là m?t món bánh bao chay r?t ??c ?áo, bánh có hình d?ng và màu s?c nh? nh?ng bông hoa h?ng xinh x?n và ??y quy?n r?. Trên th? tr??ng bánh bao chay hoa h?ng ???c bày bán r?t nhi?u t?i các siêu th?, các c?a hàng bán bánh…Tuy nhiên ?? mua ???c m?t chi?c bánh bao không h? r? và có m?t v?n ?? ?áng ?? b?n l?u tâm ?ó là v?n ?? v? sinh an toàn th?c ph?m ??i v?i các lo?i bánh hi?n nay r?t ?áng lo ng?i. V?y thì t?i sao b?n không th? t? tay mình làm nên nh?ng chi?c bánh bao chay hoa h?ng th?m ngon ?ó nh?. B?n hoàn toàn có th? th?c hi?n ???c n?u b?n tham kh?o và th?c hi?n theo ?úng công th?c làm bánh d??i ?ây. Cùng b?t tay vào b?p ngay thôi nào!

H??ng d?n cách làm bánh bao hoa h?ng h?p th?m ngon

Nguyên li?u:

  • 270g b? m?
  • 75g ???ng
  • 140ml s?a t??i không ???ng ( b?n hâm s?a cho nóng nhé)
  • 20g b? ( ?? ? nhi?t ?? phòng cho m?m)
  • 20ml n??c ép dâu tây
  • 4g men nâu
  • 1 ít mu?i

Cách làm bánh bao ngon nh? sau

B??c 1: ??u tiên b?n cho men vào m?t cái bát r?i cho n??c ?m vào hòa tan và ?? kho?ng 5 phút. Sau ?ó ?? h?n h?p men này vào âu b?t, thêm ???ng và s?a t??i vào tr?n ??u lên. Ti?p ??n b?n ?eo bao tay vào và nh?i cho b?t tr? thành kh?i d?o m?n. Cu?i cùng thêm n??c ép dâu tây vào và nh?i thêm l?n n?a. Sau ?ó b?n l?y m?t cái kh?n s?ch nhúng n??c ?m v?t khô r?i ph? lên b?t và ? b?t kho?ng 35 phút cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-hoa-hong-hap

B??c 2: Sau khi ? b?t xong, b?n l?y b?t ra nh?i l?i cho m?m r?i cán kh?i b?t ra th?t m?ng. Sau ?ó dùng khuôn tròn c?t b?t thành t?ng khoanh. Ti?p ??n b?n x?p các mi?ng b?t ch?ng lên nhau. B?n x?p mi?ng trên ?è lên 1/2 mi?ng d??i. ?? làm m?t cái bánh bao hoa h?ng b?n c?n 5 mi?ng b?t nh? v?y nhé! Sau khi x?p ?? 5 mi?ng b?t b?n r?c lên m?t ít b?t áo ch?ng dính ? gi?a.

cach-lam-banh-bao-hoa-hong-hap-1

B??c 3: B?n ti?n hành t?o hình hoa h?ng. B?n x?p 4 khoanh b?t liên ti?p v?i nhau, b?n l?y thêm m?t ph?n b?t nh? vo dài r?i ?? lên trên khoanh tròn ??u tiên, sau ?ó cu?n tròn 4 khoanh b?t l?i v?i nhau.

cach-lam-banh-bao-hoa-hong-hap-2

B??c 4: B?n dùng dao c?t khoanh b?t v?a cu?n ra làm ?ôi, v?y là b?n ?ã ???c 2 hoa h?ng.

cach-lam-banh-bao-hoa-hong-hap-3

B??c 5: Sau ?ó b?n ch?nh l?i cho ph?n cánh hoa ??p h?n và bóp ch?t l?i ph?n ?? ?? các cánh hoa không b? r?i ra.

cach-lam-banh-bao-hoa-hong-hap-4

B??c 6: B?n x?p bánh lên x?ng h?p và h?p cho bánh chín. Khi bánh chín b?n nh? ?? kho?ng 5 phút cho bánh ráo r?i m?i m? n?p ?? l?y bánh ra nhé!

cach-lam-banh-bao-hoa-hong-hap-5

cach-lam-banh-bao-hoa-hong-hap-6

Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành xong món bánh bao chay hoa h?ng th?m ngon r?i ??y. Th?t không có gì khó kh?n ph?i không nào. Hãy nh? luôn truy c?p ?? có thêm nh?ng cách làm bánh bao th?m ngon thú v? khác nhé. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 156 times, 1 visits today)