Chia s? cách làm bánh bao Hàn Qu?c nhi?u màu s?c ngon l?

Trong s? các b?n ?ã có ai t?ng vì món ?n nào ?ó màu s?c quá ??p mà không n? ?n nó ch?a? ?ã có ai t?ng ng?m nghía và chìm ??m trong màu s?c c?a món ?n mà quên th??ng th?c h??ng v? c?a nó? Tôi ?ã t?ng! Tôi ?ã t?ng ch?n ch? không giám th??ng th?c món bánh mà tôi làm ra vì nó có màu s?c quá ??p và h?p d?n, ?ó chính là món bánh bao hàn qu?c nhi?u màu s?c. Tuy nhiên khi th? món bánh này, b?n s? ph?i ng?c nhiên v? c? h??ng v? c?a món ?n này. Không nh?ng bánh bao có màu s?c ??p m?t mà nó còn ngon ??n l? th??ng. V?i v? thanh ng?t k?t h?p v?i mùi th?m c?a l?c, v?ng, v? bánh m?m th?m béo ?ã t?o nên chi?c bánh hoàn h?o c? v? n?i dung l?n hình th?c. Còn ch?n ch? gì n?a mà không x?n tay vào b?p v?i công th?c làm bánh bao hàn qu?c nhi?u màu h?p d?n sau ?ây.

H??ng d?n cách làm bánh bao Hàn Qu?c nhi?u màu s?c

Nguyên li?u:

  • 300g b?t g?o n?p ( b?t làm bánh trôi )
  • B?t trà xanh, b?t dâu, chu?i ?? t?o màu cho bánh
  • 20g ???ng
  • Mè tr?ng
  • L?c rang

Cách làm: 

B??c 1: ??u tiên b?n làm nhân bánh tr??c. Mè tr?ng rang chín giã nhuy?n, l?c rang cà s?ch v? r?i giã nhuy?n. Tr?n mè và l?c vào chung v?i ???ng ?? làm nhân.

cach-lam-banh-bao-han-quoc-nhieu-mau-sac

B??c 2: B?n ti?n hành làm v? bánh. B?t g?o n?p b?n chia thành 5 ph?n b?ng nhau. Ti?p theo b?t trà xanh, b?t dâu và b?t chu?i b?n hòa tan cùng m?t ít n??c ?? t?o màu. M?t ph?n b?t b?n cho vào m?t màu r?i nh?i nhuy?n. N?u không có các nguyên li?u này ?? t?o màu b?n có th? thay th? b?ng màu th?c ph?m nhé!

cach-lam-banh-bao-han-quoc-nhieu-mau-1

B??c 3: Sau khi ?ã t?o màu cho b?t, b?n ti?n hành chia b?t thành các ph?n b?ng nhau v?i kích th??c tùy vào kích th??c b?n mu?n làm bánh. Sau ?ó vo thành viên tròn, dùng tay ?n d?t và múc nhân cho vào gi?a r?i gói kín và vo tròn.

cach-lam-banh-bao-han-quoc-nhieu-mau-2

B??c 4: B?n cho bánh vào n?i lu?c chín. Khi th?y bánh n?i lên m?t n??c thì b?n ?? kho?ng 2 phút r?i v?t bánh ra cho vào âu n??c l?nh.

cach-lam-banh-bao-han-quoc-nhieu-mau-3

B??c 5: Cu?i cùng b?n l?y m?t ít b? g?o n?p ?em h?p chín r?i l?n qua v?i d?u ?n r?i c?t t?a hoa và ?ính lên trên bánh ?? trang trí.

cach-lam-banh-bao-han-quoc-nhieu-mau-4

Bánh bao hàn qu?c nhi?u màu r?t thích h?p khi ?n vào bu?i sáng và th?t tuy?t n?u b?n v?a u?ng trà k?t h?p v?i ?n lo?i bánh này. Chúc các b?n thành công khi t?o nên m?t chi?c bánh ??p m?t và ngon l? và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món m?i c?a chúng tôi nhé!

Bình lu?n
Chia s? cách làm bánh bao Hàn Qu?c nhi?u màu s?c ngon l?
5 (100%) 1 vote

(Visited 697 times, 1 visits today)