Chia s? cách làm bánh bao hình mèo con ng? ngh?nh

Ý t??ng và s? sáng t?o trong ngh? thu?t là ?i?u quan tr?ng ?? thành công trong ngh? thu?t và trong ?m th?c n?u ?n c?ng v?y sáng t?o luôn luôn cho ra nh?ng món ?n, món bánh ngon và ??c ?áo, ?i?u này t?o nên nh?ng thành công nh?ng tinh hoa c?a ?m th?c. Sau ?ây s? là m?t món ?n ???c sáng t?o r?t ??c ?áo và ?ang ???c s? ?ón nh?n c?a nhi?u ng??i, ??c bi?t là các b?n tr?. ?ó là món bánh bao hình mèo con siêu ng? ngh?nh. Nguyên li?u c?a món bánh bao này c?ng r?t ??n gi?n, d? tìm và cách làm c?ng không khó, không c?u kì ph?c t?p cho l?m, ch? c?n b?n khéo tay m?t chút là ???c. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao hình mèo con ng? ngh?nh

Nguyên li?u làm v? bánh:

 • 400g b?t m?
 • 100g ???ng
 • 250ml s?a t??i
 • 1 gói b?t n?

Nguyên li?u làm nhân bánh:

 • 250g th?t n?c mông
 • 1 c? hành tây
 • Hành khô
 • Hành lá
 • N?m mèo
 • N?m h??ng
 • Rong bi?n
 • Màu th?c ph?m và m?t s? gia v? th??ng dùng

Cách làm bánh bao ngon ??n gi?n t?i nhà nh? sau

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh. S?a t??i b?n cho vào n?i hâm nóng, sau ?ó cho m?t ít ???ng vào s?a khu?y ??u. Ch? s?a h?i ngu?i b?t thì b?n cho ti?p b?t m? và b?t n? vào tr?n cùng (b?n ??ng cho b?t vào khi s?a ?ang nóng già nhé, nh? v?y men s? ch?t ??y). Ti?p ??n b?n ti?n hành nh?i cho b?t thành kh?i d?o m?n r?i b?c kín b?t b?ng màng b?c th?c ph?m và ? kho?ng 3 ti?ng cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh

B??c 2: Tranh th? lúc ? b?t b?n làm nhân bánh nhé! Hành lá, n?m h??ng b?n r?a s?ch r?i c?t nh?. Hành tây, hành khô bóc v? c?t nh?, n?m mèo ngâm n??c cho n? r?i c?t nh?. Sau ?ó b?n cho các nguyên li?u này vào tr?n cùng th?t b?m, thêm gia v? cho v?a ?n.

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh-1

B??c 3: B?t sau khi ?ã ? xong b?n l?y ra nh?i l?i và chia thành t?ng ph?n b?ng nhau, sau ?ó cán m?ng và múc nhân cho vào gi?a r?i gói kín và vo tròn l?i ?? làm ??u cho chú mèo.  B?n nh? ch?a m?t ít b?t ?? trang trí nhé!

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh-2

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh-3

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh-4

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh-5

B??c 4: Ph?n b?t ?? trang trí b?n cho thêm m?t ít màu th?c ph?m vào và nh?i ??u ?? t?o màu. Sau ?ó b?n n?n hình m?t m?i và mi?ng ?? trang trí cho chú mèo. B?n g?n các b? ph?n này lên ??u chú mèo nhé! Ngoài ra b?n có th? sáng t?o thêm nhi?u hình thù khác n?u thích.

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh-7

B??c 5: Sau khi ?ã t?o hình cho chú mèo xong b?n ?em bánh h?p chín. V?y là b?n ?ã làm xong bánh bao hình mèo con ??y ng? ngh?nh r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh-8

cach-lam-banh-bao-hinh-meo-con-ngo-nghinh-9

Nh?ng chi?c bánh bao hình mèo con th?t ?áng yêu ph?i không nào. V?i món bánh bao thú v? và ??y sáng t?o này ch?c ch?n s? là m?t món quà ??y ý dành cho ng??i thân gia ?ình mình trong nh?ng ngày ngh? cu?i tu?n ??y. Chúc các b?n thành công nhé.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 160 times, 1 visits today)