Chia s? cách làm bánh bao hình v? sò ??p l?

Nh?ng chi?c v? sò xinh x?n ngoài ??i d??ng mênh mông ch?c ai c?ng yêu thích ph?i không?. Và bây gi? là m?t s? sáng t?o h?t s?c ??c ?áo khi bi?n nh?ng chi?c bánh bao th??ng ngày thành nh?ng v? sò d? th??ng ?y. ?ây s? là m?t món bánh bao ??c ?áo v?i cách làm h?t s?c thú v?. Bánh bao hình v? v?i m?t công th?c làm bánh ??n gi?n và nh?ng nguyên th?t ??n gi?n d? tìm ch?c ch?n s? khi?n b?n yêu thích ?? làm món bánh bao h?p d?n này. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao hình v? sò ??p l?, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao v? sò

Nguyên li?u:

  • 400g b?t m?
  • 8g men n?
  • 30g ???ng
  • 250g n??c ?m

Cách làm bánh bao ngon t?i nhà nh? sau

B??c 1: ??u tiên b?n l?y m?t cái bát l?n r?i cho b?t m?, men n? và ???ng vào tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so

B??c 2: B?n ?? n??c ?m vào bát b?t r?i tr?n ??u lên.

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so-1

B??c 3: Ti?n hành nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n và không dính tay là ???c. Sau ?ó ? b?t kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so-2

B??c 4: Sau khi ? b?t xong b?n nh?i l?i cho m?m r?i chia b?t thành nhi?u ph?n b?ng nhau và vo thành viên tròn.

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so-3

B??c 5: Cán t?ng viên b?t ra m?ng v?a ph?i. B?n ??ng cán m?ng quá nhé, làm t??ng t? nh? hình. Sau ?ó g?p ?ôi mi?ng b?t l?i.

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so-4

B??c 6: Dùng dao kh?a 2 ???ng ? n?p g?p r?i nh? nhàng c?t t?a hai rìa cho th?t g?n.

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so-5

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so-6

B??c 7: ?? trông gi?ng chi?c v? sò b?n hãy dùng dao kh?a vài ???ng nét ??t lên trên mi?ng b?t nhé!

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so-7

B??c 8: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p chín n?a là xong.

cach-lam-banh-bao-hinh-vo-so-8

V?i cách làm ??n gi?n trên b?n ?ã có th? làm ra và th??ng th?c nh?ng chi?c bánh bao hình v? sò xinh ??p và ??y th?m ngon h?p d?n r?i. Hãy luôn truy c?p ?? có thêm nh?ng cách làm bánh bao th?m ngon ??c ?áo và thú v? khác nhé. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n

(Visited 157 times, 1 visits today)