Chia s? cách làm bánh bao nhân tr?ng s?a t?i nhà

Tr?ngs?a là hai nguyên li?u làm bánh quen thu?c ??i v?i chúng ta. Chúng là nh?ng nguyên li?u v?a d? tìm v?a giàu ch?t dinh d??ng có l?i cho s?c kh?e c?a con ng??i và góp ph?n t?ng h??ng v? th?m ngon cho chi?c bánh làm ra. Chính vì v?y mà chúng ??c bi?t phù h?p v?i tr? nh?, ng??i già. Hôm nay chúng tôi s? giúp b?n làm lo?i bánh bao nhân tr?ng s?a v?a l? v?a quen ngay t?i nhà. Nào, cùng x?n tay áo lên thôi!

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân tr?ng s?a th?m ngon

Nguyên li?u làm nhân:

 • 3 qu? tr?ng gà ( ch? l?y lòng ?? thôi nhé)
 • 70ml s?a t??i không ???ng
 • 65ml n??c c?t d?a
 • 10g b?t s?a
 • 30g ???ng
 • 20g b?t ngô
 • 20g b? l?t
 • 1/2 thìa cà phê vani
 • m?t ít mu?i

Nguyên li?u làm v? bánh:

 • 70ml s?a t??i không ???ng
 • 160g b?t mì ?a d?ng
 • 1 mu?ng canh ???ng
 • 2g men n?

Cách làm bánh bao t?i nhà nh? sau

B??c 1: B?n làm nhân tr?ng s?a tr??c nhé. B?n l?y m?t cái bát l?n r?i cho tr?ng gà vào ?ánh nhuy?n r?i l?c qua rây cho m?n. Ti?p theo b?n dùng rây l??c s?a b?t và b?t ngô cho vào tr?ng r?i tr?n ??u. Sau ?ó b?n cho ti?p s?a t??i và n??c c?t d?a vào bát tr?ng và ?ánh cho các nguyên li?u hòa quy?n vào nhau.

Ti?p ??n b?n ?? h?n h?p trên vào m?t cái n?i r?i b?t lên b?p ?un v?i l?a v?a, v?a ?un b?n v?a khu?y ?? tránh b? cháy d??i ?áy n?i. B?n n?u cho ??n khi h?n h?p h?i ??c l?i thì t?t b?p và dùng ph?i ?ánh nhanh ?? nhân ???c t?i x?p và m?n. B?n ?? cho nhân ngu?i h?n.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-sua

B??c 2: Làm v? bánh. B?n hâm nóng s?a r?i cho men vào khu?y ??u và ?? 10 phút cho men n? ra. B?t m? và ???ng b?n cho vào âu tr?n ??u r?i ?? t? t? h?n h?p n??c men s?a vào, tr?n ??u r?i nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i ??c d?o. Sau ?ó b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

B??c 3: B?t sau khi ? xong b?n l?y ra nh?i l?i r?i chia thành nhi?u ph?n b?ng nhau và vê thành viên tròn.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-sua-1

B??c 4: Dùng tay ?n d?t b?t r?i múc nhân cho vào gi?a và gói kín l?i.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-sua-2

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-sua-3

B??c 5: B?n x?p bánh lên gi?y cupcake r?i x?p bánh vào x?ng h?p chín.

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-sua-4

cach-lam-banh-bao-nhan-trung-sua-5

Bánh bao nhân tr?ng s?a có th? không ph?i là m?t món ?n c?u kì cho các b?a ti?c nh?ng l?i c?c kì ti?n l?i cho b?a ?n nh? hàng ngày và c?c kì có ích cho s?c kh?e c?a chúng ta. Hy v?ng v?i nh?ng h??ng d?n nh? trên c?a chúng tôi s? giúp ích cho các b?n ph?n nào trong công vi?c n?u n??ng. Chúc b?n thành công!

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 207 times, 1 visits today)