D?m bông, chân giò hun bên ngoài lên m?c còn ?n ???c không ?

?n th?c ?n s?n nh? th? nào cho t?t ?

Cu?c s?ng ngày càng phát tri?n, ?? thích ?ng nhu c?u c?a m?i ng??i có nh?p s?ng nhanh,  ch? bi?n su?t ?n công nghi?p th?c ?n s?n tr? thành hình th?c cung c?p ??c bi?t cho nhi?u ng??i ? thành ph?, do th?c ?n s?n th??ng có ??c ?i?m n?ng v? th?t cho nên có ng??i cho r?ng ?n th?c ?n s?n không có l?i cho s?c kh?e, không ???c ?n, th?m chí h? còn g?i là th?c ph?m rác r??i, th?c ra cách nói v? ??a c? n?m này h?i b? l?ch l?c.

thuc-an-nhanh-co-san

??c ?i?m c?a th?c ?n s?n là nhanh, ch?t l??ng h?p thu dinh d??ng ch? y?u thu?c v? ch?ng lo?i và s? l??ng c?a th?c ?n, không có quan h? gì ??n nhanh ch?m c?a th?c ?n. Nh?t là th?c ?n s?n ki?u ngo?i th??ng chú ý ph?i h?p gi?a th?c ?n chính và ph?, ph?i h?p món ?n và rau, ??ng th?i không ph?i t?t c? th?c ?n nhanh không chú tr?ng ??n s? cân ??i dinh d??ng, c?ng có th? ?ã h??ng v? dinh d??ng h?p lý, gi?m b?t hàm l??ng m?, t?ng rau và các h?p ch?t cacbua.

??i v?i th?c ?n nhanh ph?i h?p dinh d??ng không h?p lý hi?n nay, n?u ch? ?n th?t rán d?u ho?c chiên m? thì s? h?p thu quá nhi?u m? và protein, th??ng ?n nh?ng b?a ?n nhi?u nhi?t n?ng, nhi?u m?, nhi?u protein này s? d?n ??n m? trong máu nhi?u, cholesterol cao, béo phì, lâu d?n s? d?n ??n ??ng m?ch b? c?ng và các b?nh tim m?ch…vv.. Nh?ng n?u th?nh tho?ng ?n m?t l?n và chú ý ?n nhi?u rau, hoa qu?, r?i m?i ?n ??n l??ng th?c v?i l??ng thích ?áng thì c?ng ch?ng sao c?, b?i vì ??u có th? ??t ???c yêu c?u cân b?ng dinh d??ng nh? nhau.

D?m bông, chân giò hun bên ngoài lên m?c còn ?n ???c không ?

Ch? bi?n d?m bông chân giò hun ???c chia thành các công ?o?n nh? s?a so?n, t?m ??p, r?a ph?i, ch?t l??ng t?t, chu k? s?n xu?t kho?ng 10 tháng, ch? bi?n nó ?òi h?i ?i?u ki?n v? nhi?t ?? h?t s?c nghiêm. Nhi?t ?? ? m?i giai ?o?n ?òi h?i khác nhau, trong ?ó giai ?o?n t?m ??p nhi?t ?? không khí thích nghi ph?i th?p h?n 8 ?? C, cho nên th?i gian t?m ??p c?n ti?n hành vào mùa ?ông.

Nhi?t ?? không khí th?i k? sau lên men c?n ph?i duy trì ? 28 – 35 ??, nhi?t ?? trong kho b?o qu?n c?n ph?i duy trì d??i 30 ??, th?i ti?t nóng b?c ph?i có bi?n pháp h? nhi?t, n?u không s? bi?n v?, ch?y m?, ?nh h??ng ch?t l??ng.

N?u nhi?t ?? và ?? ?m c?a d?m bông, chân giò hun sau giai ?o?n lên men và trong th?i k? b?o qu?n quá cao thì bên ngoài c?a nó s? b? m?c, nh?ng khu?n m?c sinh ra l??ng ít v?i ? b? m?t c?a nó, không ?nh h??ng gì ??n ch?t l??ng bên trong c?, n?u c?o l?p khu?n m?c ?ó ?i, c?t th?t ra th?y có màu h?ng th?m, màu ?? ?ào, ho?c ?? th?m; m? có màu tr?ng, màu vàng nh?t ho?c ?? nh?t, v?n bóng, ch?c th?t, m?n, ?àn h?i, ?n tay vào l?p t?c tr? l?i nh? c? không ?? l?i d?u v?t gì, m?t c?t b?ng ph?ng bóng m?n, có mùi v? mà nó v?n có thì d?m bông, chân giò hun này v?n ?n bình th??ng, n?u th?y có v? chua ho?c v? ôi thì không ???c ?n.

d?m bông chân giò heo

Th?c ph?m phát sáng ?n ???c không ?

Trong quá trình n?u ch? bi?n th?c ph?m su?t ?n công nghi?p tp hcm, m?t s? th?c ph?m ???c b?o qu?n trong kho  t?i t?m b?ng phát hi?n th?y th?c ph?m nh? cá, th?t…vv.. phát ra ánh sáng hu?nh quan y?u ?t, nhi?u ng??i ngi ng? lo?i th?c ph?m này có ?n ???c không ?

Th?c ra th?c ph?m b? ô nhi?m vi khu?n khác nhau nên có nh?ng bi?u hi?n khác nhau, có vi khu?n sinh n? trên th?c ph?m, nhìn bên ngoài không có gì thay ??i, có vi khu?n làm cho th?c ph?m bi?n ch?t, n?u nó phân gi?i protein trong th?c ph?m thì th?c ph?m có mùi ôi th?i, phân gi?i tinh b?t thì th?c ph?m ôi chua…vv..

th?c ?n th?c ph?m nhi?m khu?n

Có vi khu?n có th? làm cho th?c ph?m sinh ra c?m quan khác th??ng, nh? làm cho th?c ph?m có màu s?c, ho?c phát ra ánh sáng…vv.. lo?i vi khu?n sau, thông th??ng không làm cho th?c ph?m bi?n ch?t, ôi thiu, lo?i làm cho th?c ph?m phát sáng không làm cho th?c ph?m bi?n ch?t, nh?ng c?ng ch?ng t? th?c ph?m này c?ng ?ã b? nhi?m khu?n, do ?ó th?c ph?m phát ra ánh sáng ph?i qua gia công ch? bi?n m?i có th? ?n ???c.

Bình lu?n

(Visited 142 times, 1 visits today)