B?n dành chút th?i gian ?? ??c ?i?u ki?n, ?i?u ki?n c?a website.

1. Truy c?p vào website

Khi vào website b?n ??ng ý v?i nh??ng ?iê?u khoa?n va? ?iê?u kiê?n s?? du?ng. Chúng tôi có quy?n s?a ??i, b? sung ho?c h?y b? n?i dung vào b?t kì th?i gian nào. Vui lòng ki?m tra ?i?u kho?n và ?i?u ki?n s? d?ng ?? c?p nh?t nh?ng s?a ??i ho?c b? sung nhanh chóng.

2. Tra?ch nhiê?m cu?a ng???i s?? du?ng

Ng??i dùng s? ch?u trách nhi?m khi truy c?p website, không cho phép s?a ch?a n?i dung trong website khi ch?a ???c phép.

3. Ba?n quyê?n

N?i dung trên website do chúng tôi s?? h??u. Bâ?t ky? chi?nh s??a website, câ?p nhâ?t va? thay ?ô?i nô?i dung cu?ng nh? hi?nh th??c website la? thuô?c thâ?m quyê?n cachlambanhbao.net. Chi?nh s??a, thay ?ô?i nô?i dung website cu?a bâ?t ky? ?ô?i t???ng na?o mà không ???c s? cho phe?p c?a chúng tôi là trái v?i quy ??nh v? quy?n riêng t? cá nhân.

4. B?o m?t thông tin ng??i s? d?ng

M?i thông tin mà ng??i dùng cung câ?p thông qua website ???c ba?o m?t tuy?t ??i, chúng tôi không s? d?ng l?i b?t kì n?u không ???c s? cho phép. Các thông tin cá nhân khi quý v? cung c?p s? ???c gi? an toàn trong website c?a chúng tôi.

5. Gi?i h?n s? d?ng

Các n?i dung, c? s? d? li?u website ???c b?o v? b?i pháp lu?t v? quy?n s? h?u trí tu?, các v?n b?n pháp lu?t c?a Vi?t Nam. Tr? tr??ng h?p s? d?ng cho m?c ?ích cá nhân ho?c s? d?ng n?i b? không mang tính th??ng m?i, ng??i s? d?ng không ???c phép sao chép, ch?nh s?a, tái s? d?ng vào m?c ?ích khác.

Bình lu?n

(Visited 114 times, 1 visits today)