G?i ý cách làm chè b?p s?n dây ngon h?t ý

Chè b?p là món chè thông d?ng ph? bi?n không ch? ? nh?ng vùng quê mà ngay c? thành ph? món chè c?ng tr? nên ???c ?a chu?ng. V?i công th?c n?u chè b?p s?n dây ngon h?t ý b?n s? th??ng th?c món chè ngon ch? trong 1 l?n th?c hi?n. Nhi?u ?? u?ng c?ng nh? cách n?u chè khác t?i http://lamkem.net/

Nguyên li?u g?m:

  • 4 trái b?p n?p
  • 1 trái b?p m?
  • S?n dây
  • 150 ml n??c c?t d?a
  • ???ng phèn
  • Mu?i, lá d?a
  • H??ng vani

Các b??c th?c hi?n:

– Mua nh?ng trái b?p n?p ngon và không quá già ?? th?c hi?n, dùng c? 2 lo?i b?p s? ngon h?n. Bào b?p thành t?ng l?p m?ng và làm cho ??n khi h?t trái b?p (gi? l?i lõi b?p).

– Cho b?p bào + lá d?a vào n?i. Nh? ??o liên t?c, b?n nh? n?u th?y chè ??c hãy cho thêm n??c l?c vào nhé.

– N?u m?t lát cho ??n khi b?p h?i m?m thì thêm ???ng cát và ???ng phèn vào n?i. Nên cho bao nhiêu tùy theo b?n b?i m?i ng??i l?i có cách ?n ng?t nh?t khác nhau.

– Pha b?t s?n dây vào n??c l?nh, ?? vào chè, m? l?a l?n lên, ??o cho ??n khi chè trong tr? l?i và ??c, gia v? l?i v?a mi?ng r?i b?n t?t b?p.

– Tr??c khi b?t xu?ng b?n thêm h??ng vani vào n?i t?o ?? th?m h?p d?n cho món ?n.Khu?y lên ??u và chu?n b? th??ng th?c.

– B?n nh? là pha thêm m?t ít n??c c?t d?a vào n?i, n??c c?t d?a s? làm món ?n ngon ??m ?à mà không b? ngán khi dùng ?ó các b?n.

??ng quên là vào cacmonche.com ?? thêm h??ng d?n các món chè ngon h?p d?n nh? ti?m nhé.

Bình lu?n

(Visited 181 times, 1 visits today)