H?c cách làm bánh bao ch? nhân táo tàu c?c ngon

Bánh bao là món ?n không h? xa l? v?i m?i chúng ta, màu tr?ng mu?t ??c tr?ng c?a b?t n?p, b?t m?, c?n vào m?m, x?p, dai dai d? ?n. Bánh bao có nhi?u lo?i nh?ng ?? bi?t và g?i tên t?ng lo?i thì ta ph?i d?a vào ph?n nhân bên trong hay màu s?c và h??ng v? c?a l?p v? ngoài. ? ?ây chúng mình s? gi?i thi?u m?t lo?i bánh bao ??c bi?t v?i ph?n nhân r?t ??c ?áo ?ó là bánh bao ch? nhân táo tàu. M?t ki?u bánh bao có h??ng v? vô cùng m?i. Nhân táo tàu v?i v? chua chua, ng?t ng?t và mùi th?m nhè nh? b? sung vitamin, giúp ??p da, d? ng?, gi?m ho r?t phù h?p cho m?i ng??i trong nh?ng ngày th?i ti?t thay ??i th?t th??ng. Hãy tham kh?o và cùng chúng mình làm món bánh này nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao ch? nhân táo tàu th?m ngon

Nguyên li?u:

  • 150g b?t n?p
  • 100g ???ng
  • 50ml n??c l?c
  • 100g d?a n?o
  • 1 ?ng vani
  • táo tàu

Cách làm: 

B??c 1: B?n làm nhân tr??c nhé. Táo tàu b?n tách b? h?t r?i ngâm v?i n??c cho n?. Sau ?ó b?n v?t táo ra và giã nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-tao-tau

B??c 2: B?n làm v? bánh. B?n cho ???ng vào n?u v?i n??c v?i t? l? ???ng n??c là 1:2. B?t n?p b?n tr?n chung v?i 50ml n??c l?c, sau ?ó b?n ?? n??c ???ng v?a n?u vào, b?n ?? t? t? thôi nhé ?? tránh b?t b? nhão, thêm m?t ít d?u ?n và vani vào âu b?t r?i tr?n ??u. Sau ?ó b?n cho h?n h?p b?t vào gói trong gi?y b?c r?i cho vào lò vi sóng n??ng kho?ng 3 phút cho b?t trong thì l?y ra ?? ngu?i.

B??c 3: B?n véo m?t ít b?t r?i vo tròn r?i ?n d?t và cho nhân táo vào gi?a b?c kín l?i. B?n làm t??ng t? cho ??n khi h?t b?t h?t nhân nhé!

B??c 4: Bánh sau khi n?n xong b?n ?em l?n qua d?a n?o r?i cho vào lò vi sóng 1 phút ?? làm nóng bánh, v?y là b?n có th? th??ng th?c ???c r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-chi-nhan-tao-tau-1

Ch? t??ng t??ng ?ã th?y h?p d?n r?i ?úng không? Hãy b?t tay vào làm ngay nào ??m b?o b?n s? hài lòng và tâm ??c v?i thành qu? c?a chính mình ??y. Hãy s? d?ng nó trong b?a ?n hàng ngày c?a gia ?ình ho?c chu?n b? ?? mang theo trong nh?ng chuy?n picnic cùng gia ?ình và b?n bè nhé. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 130 times, 1 visits today)