H?c cách làm bánh bao chiên nhân l?p x??ng ngon nh?t

B?n có bao gi? nghe ??n ho?c ?ã t?ng th??ng th?c món bánh bao chiên nhân l?p x??ng ch?a?. ?ây là m?t lo?i bánh bao r?t ngon và ???c dùng nhi?u trong các b?a ?n c?a ng??i mi?n Trung. Bánh bao chiên nhân l?p x??ng có l?p v? v?i nh?ng ???ng v?n xo?n màu vàng ??m nhìn r?t h?p d?n và cu?n hút, c?ng thêm h??ng v? th?m ngon l? mi?ng c?a l?p x??ng ch?c ch?n s? khi?n b?n yêu thích món bánh bao này. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao chiên nhân l?p x??ng. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao chiên nhân l?p x??ng

Nguyên li?u:

  • B?t n??c: 225g b?t mì, 70ml n??c, 37ml kem shortening, mu?i
  • B?t béo: 112g b?t mì, 18ml kem shortening
  • Nhân: 1 c? c?i tr?ng, 3 cây l?p x??ng, d?u mè, mu?i

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n ?em l?p x??ng ?i h?p chín r?i c?t nh?.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong

B??c 2: C? c?i tr?ng g?t v? r?a s?ch r?i bào nh?, sau ?ó ??p v?i chút mu?i và ?? kho?ng 15 phút. Khi ??p xong b?n l?y c? c?i v?t cho khô n??c.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-1

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-2

B??c 3: B?t m?t cái ch?o lên b?p r?i cho c?i tr?ng vào ??o qua kho?ng 2 phút r?i cho l?p x??ng vào ??o ??u và t?t b?p. Sau ?ó thêm vào m?t mu?ng canh d?u mè tr?n ??u r?i ?? cho h?n h?p ngu?i h?n.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-3

B??c 4: B?n ti?n hành làm b?t béo. Tr?n t?t c? các nguyên li?u làm b?t béo l?i v?i nhau r?i nhào cho ??n khi tr? thành kh?i d?o m?n. Sau ?ó chia thành 10 ph?n b?ng nhau r?i vê thành viên tròn.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-5

B??c 5: Các nguyên li?u làm b?t n??c b?n c?ng tr?n ??u v?i nhau r?i nhào thành kh?i d?o m?n. B?t n??c b?n c?ng chia thành 10 ph?n b?ng nhau r?i vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-4

B??c 6: Các viên b?t n??c b?n cán m?ng ra r?i ??t viên b?t béo vào gi?a và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-1

B??c 7: B?n ti?p t?c cán các viên b?t v?a làm ? trên ra m?ng thành hình oval.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-2

B??c 8: ?? bánh bao có hình xo?n ?c, các viên b?t sau khi ?ã cán ra b?n hãy cu?n tròn l?i r?i cán d?t, sau ?ó cu?n tròn l?i l?n n?a r?i dùng dao c?t b?t làm hai.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-3

B??c 9: Ti?p theo b?n cán mi?ng b?t ? trên ra thành hình tròn.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-4

B??c 10: Bây gi? b?n múc nhân cho vào gi?a mi?ng v? bánh r?i túm các mí ?? gói nhân l?i.

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-5

B??c 11: Cu?i cùng b?n cho bánh vào rán cho ??n khi bánh chín vàng, v?y là b?n ?ã hoàn thành món bánh bao chiên nhân l?p x??ng th?m ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-6

cach-lam-banh-bao-chien-nhan-lap-xuong-7

Ch? v?i nh?ng b??c làm bánh ??n gi?n trên là b?n ?ã có nh?ng chi?c bánh bao chiên nhân l?p x??ng th?m ngon nóng h?i r?i. Còn ch?ng ch? gì n?a khi không thêm món bánh bao ??c ?áo l? mi?ng này vào s? tay ?m th?c c?a gia ?ình mình ch?. Chúc b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n

(Visited 97 times, 1 visits today)