H?c cách làm bánh bao nhân th?t n??ng BBQ th?m ngon

Bánh bao không xa l? gì ??i v?i m?i ng??i chúng ta, nó ???c coi là món ?n ?a thích c?a r?t nhi?u ng??i và có giá tr? dinh d??ng cao. Có r?t nhi?u lo?i bánh bao, ???c ch? bi?n v?i nhi?u cách khác nhau nh?ng nhìn chung ??u ???c bi?n t?u t? công th?c c?a chi?c bánh bao truy?n th?ng và ch? khác nhau v? ph?n nhân bên trong. Hôm nay mình s? gi?i thi?u cho các b?n m?t lo?i bánh bao m?i v?i h??ng v? m?i ?ó là bánh bao nhân th?t n??ng BBQ. Món bánh bao có nhân mang h??ng v? ??m ?à c?a th?t n??ng BBQ th?m n?c và vô cùng h?p d?n. Cùng vào b?p th?c hi?n thôi nào.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân th?t n??ng BBQ

Nguyên li?u v? bánh: 

 • 500g b?t mì
 • 250ml n??c ?m
 • 1 gói men n?
 • M?t ít ???ng

Nguyên li?u làm n??c s?t:

 • 15ml d?u ph?ng
 • 30ml n??c s?t xá xíu
 • 5ml xì d?u ??m màu
 • 7ml xì d?u nh?t màu

Nguyên li?u làm nhân:

 • 240g th?t ba ch?
 • 1 c? g?ng t??i ( c?t nh?)
 • 30g hành khô ( b?m nh?)
 • 15ml n??c ?m
 • 30ml d?u mè

Cách làm bánh bao nh? sau

B??c 1: B?n tr?n t?t c? các nguyên li?u làm n??c s?t v?i nhau r?i cho th?t ba ch? vào tr?n ??u, ?em ?? vào t? l?nh ??p kho?ng 4 ti?ng cho th?m.

B??c 2: Làm v? bánh. Cho men vào hòa tan v?i n??c ?m và ?? 10 phút cho men n?. B?t mì b?n cho vào âu r?i ?? t? t? n??c men n? vào tr?n ??u và nh?i cho ??n khi b?t thành kh?i d?o m?n.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ-1

B??c 3: B?t nh?i xong b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t l?i và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ-2

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ-3

B??c 4: Khi b?t n? b?n l?y ra nh?i l?i r?i l?n thành kh?i dài, sau ?ó c?t thành các ph?n nh? b?ng nhau và cán m?ng.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ-4

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ-5

B??c 5: Th?t sau khi ??p xong b?n l?y ra cho vào lò n??ng kho?ng 30 phút ? nhi?t ?? 400 ?? F cho th?t chính. Sau ?ó b?n c?t th?t thành h?t l?u và tr?n v?i các nguyên li?u làm nhân còn l?i.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ-6

B??c 6: B?n l?y mi?ng b?t làm v? bánh và múc nhân cho vào gi?a, dùng tay túm ch?t các mí b?t l?i.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ-7

B??c 7: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p chín.

cach-lam-banh-bao-nhan-thit-nuong-BBQ-8

?ó là các b??c ?? ch? bi?n chi?c bánh bao nhân th?t n??ng BBQ. Nhanh nhanh b? túi công th?c và b?t tay ngay vào b?p ?? th?c hi?n nào. Chúc các b?n thành công và ??ng quên th??ng xuyên c?p nh?t nh?ng công th?c làm bánh m?i c?a chúng t? nhé.

Bình lu?n
H?c cách làm bánh bao nhân th?t n??ng BBQ th?m ngon
4 (80%) 3 votes

(Visited 3,128 times, 1 visits today)