H?c cách làm bánh bao s?a c?c h?p d?n

Bánh bao là lo?i bánh r?t ngon, ???c nhi?u ng??i yêu thích và s? d?ng nhi?u trong các b?a ?n sáng ho?c ?n d?m. Ngày nay ngoài bánh bao truy?n th?ng ra thì bánh bao còn có r?t nhi?u lo?i, v?i nh?ng nguyên li?u ch? bi?n c?ng v?i cách làm khác nhau. M?i lo?i có nh?ng h??ng v? r?t ??c tr?ng và h?p d?n. Trong ?ó thì bánh bao s?a là m?t ?i?n hình, ?ây là lo?i bánh bao v?i cách làm và nguyên li?u h?t s?c ??c ?áo và thú v? khác h?n v?i các lo?i bánh bao truy?n th?ng khác nh?ng v?n mang m?t h??ng v? th?m ngon h?p d?n. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao s?a, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao s?a th?m ngon h?p d?n

Nguyên li?u cho ph?n v?:

 • 200g b?t mì
 • 1 mu?ng nh? ???ng
 • 1 mu?ng nh? d?u ?n
 • 2 mu?ng cà phê b?t n?i
 • 1 mu?ng nh? n??c ?m

Nguyên li?u làm nhân:

 • 3 qu? tr?ng gà
 • 250g ???ng
 • 2 mu?ng nh? s?a t??i
 • 2 mu?ng nh? b?t mì
 • 50g b?
 • m?t ít mu?i

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c. ???ng và n??c ?m b?n cho vào m?t cái bát r?i khu?y ??u cho tan ???ng. Sau ?ó thêm b?t n?i vào và khu?y ti?p cho ??u r?i dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín bát b?t l?i và ?em ph?i n?ng kho?ng 15 phút cho b?t n? ra ( n?u không có n?ng b?n có th? ??t c?nh b?p l?a nhé)

B??c 2: B?t mì b?n rây m?n r?i ?? ra m?t ph?ng s?ch, dùng tay khoét m?t gi?ng nh? ? gi?a ph?n b?t r?i ?? bát b?t n?i ? trên vào, thêm m?t chút d?u ?n r?i tr?n ??u, sau ?ó b?n cho thêm m?t ít n??c vào và ti?n hành nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n là ???c. Sau khi nh?i xong b?n ??t kh?i b?t vào m?t cái bát l?n r?i dùng kh?n ??y l?i và ?em ph?i n?ng kho?ng 2 ti?ng cho b?t n?.

B??c 3: Làm nhân bánh. Tr?ng gà, ???ng, mu?i b?n cho vào m?t cái bát r?i ?ánh nhuy?n, sau ?ó thêm b?t mì vào và ti?p t?c tr?n ??u. Cu?i cùng b?n cho b? vào và tr?n ??u l?n n?a.

Sau ?ó b?n ?em ?i h?p chín, c? 5 phút b?n hãy m? n?p ra và dùng ??a tr?n cho tr?ng t?i lên, b?n làm 4 l?n nh? v?y nhé!

cach-lam-banh-bao-sua-2

cach-lam-banh-bao-sua-3

Khi chín b?n l?y nhân ra ?? cho ngu?i b?t r?i chia thành t?ng ph?n b?ng nhau.

cach-lam-banh-bao-sua-4

B??c 4: B?t sau khi ?ã n? ra, b?n hãy nh?i l?i l?n n?a cho m?m r?i chia kh?i b?t thành nhi?u ph?n b?ng nhau và vo thành t?ng viên tròn. Ti?p theo b?n cán viên b?t ra d?t và cho nhân vào gi?a, bao kín nhân và vo tròn l?i.

B??c 5: B?n ?em bánh ?i h?p kho?ng 15 phút cho bánh chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao s?a th?m ngon r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-sua-5

cach-lam-banh-bao-sua

Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành xong món bánh bao s?a th?m ngon h?p d?n r?i ??y. Chúc b?n thành công và ngon mi?ng v?i món bánh bao ??c ?áo và thú v? này.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 205 times, 1 visits today)