H?c làm bánh bao hình heo con siêu d? th??ng cho b?a sáng

Bánh bao hình con heo là m?t món bánh bao r?t th?m ngon và ng? ngh?nh b?i hình dáng nh? nh?ng chú heo con siêu d? th??ng. Lo?i bánh này ???c bày bán r?t nhi?u trên th? tr??ng và giá thành thì không r? chút nào. Và còn v?n ?? v? sinh an toàn th?c ph?m n?a ch?, ?ó luôn là m?i quan tâm hàng ??u t?i các c? s? làm bánh. ?? làm nên nh?ng chi?c bánh bao hình con heo thì c?ng không quá khó, ch? c?n b?n chú ý m?t chút là ???c. Nguyên li?u ?? làm bánh c?ng r?t ??n gi?n, c?ng nh? nguyên li?u ?? làm bánh bao truy?n th?ng, chính vì v?y nh?ng chi?c bánh bao hình con heo v?n luôn gi? ???c ???c h??ng v? th?m ngon c?a m?t chi?c bánh bao truy?n th?ng. Sau ?ây s? là cach lam banh bao hình con heo siêu d? th??ng, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao hình heo con siêu d? th??ng

Nguyên li?u:

  • 180g b?t m?
  • 2g men n?
  • N??c ?m
  • Màu th?c ph?m
  • Mè ?en
  • Nhân ??u ?? ( ??u ?? b?n ngâm n? r?i ?em h?p chín, sau ?ó xay nhuy?n cùng v?i ???ng )

Cách làm: 

B??c 1: B?n cho men n? vào ngâm v?i m?t ít n??c ?m. B?t m? cho vào bát l?n r?i ?? n??c men ? trên vào tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con

B??c 2: B?n thêm vào b?t m?t ít n??c r?i nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n và không còn dính vào tay là ???c. Sau ?ó ng?t ra m?t ph?n b?t nh? b?ng qu? quýt.

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con-1

B??c 3: Ph?n b?t b?ng qu? quýt b?n cho thêm màu th?c ph?m vào nh?i cùng ?? t?o màu. Sau ?ó ? c? hai ph?n b?t cho ??n khi b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con-2

B??c 4: Sau khi b?t ?ã n? ra b?n nh?i l?i và chia b?t tr?ng thành 5 ph?n b?ng nhau.

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con-3

B??c 5: Dùng tay ?n d?t các ph?n b?t tr?ng r?i cho nhân ??u ?? vào gi?a, gói nhân l?i r?i vo tròn.

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con-4

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con-5

B??c 6: Ph?n b?t màu b?n n?n t?o hình tai, mi?ng và m?i cho heo con. G?n thêm hai h?t ??u ?en làm m?t cho heo nhé! Nh? v?y v?i s? b?t này b?n có th? làm ???c 5 chi?c bánh bao hình heo con nhé!

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con-6

B??c 7: B?n cho bánh vào h?p kho?ng 10 phút cho bánh chín.

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con-7

cach-lam-banh-bao-hinh-heo-con-8

Nh?ng chú heo d? th??ng hóa thân trong nh?ng chi?c bánh bao th?t là tuy?t ph?i không nào. V?i món bánh bao hình con heo ??c ?áo này ch?c ch?n khi?n b?n và gia ?ình hài lòng yêu thích. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n

(Visited 309 times, 1 visits today)