H??ng d?n cách làm bánh bao cu?n nhân m?n th?m ngon

Bánh bao cu?n nhân m?n, m?t món bánh bao r?t ngon và ?ang ???c nhi?u ng??i yêu thích. ?ây là m?t lo?i bánh bao có v? b? ngoài r?t ??c ?áo h?p d?n và có m?t cách làm r?t thú v?. Cách làm bánh bao cu?n nhân m?n c?ng không ph?c t?p khó kh?n cho l?m, ch? c?n b?n khéo tay m?t chút là ???c. Nguyên li?u ?? làm lo?i bánh này c?ng r?t d? tìm và ??n gi?n. Ch?c ch?n v?i món bánh bao ??c ?áo này s? khi?n b?n hài lòng. Sau ?ây là s? là cách làm bánh bao cu?n nhân m?n th?m ngon, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé

H??ng d?n cách làm bánh bao cu?n nhân m?n

Nguyên li?u làm v? bánh:

 • 200g b?t m?
 • 1/2 tsp ???ng
 • 1 tsp men n?
 • 95ml n??c ?m

Nguyên li?u làm nhân m?n:

 • 20g th?t ba ch?
 • 1 c? g?ng nh?
 • 1 cây rau mùi
 • 1 c? s?n nh?
 • 1 n?m hành lá
 • 1 tsp r??u tr?ng
 • 1 tsp n??c t??ng
 • 2 tsp d?u hào
 • 2 tsp d?u mè
 • m?t ít mu?i

Cách làm: 

B??c 1: Th?t ba ch? b?n r?a s?ch c?t mi?ng nh?. Hành lá, rau mùi c?t nh?, g?ng g?t v? c?t lát m?ng, s?n tách v? r?i ngâm vào n??c mu?i pha loãng m?t lúc và ?em c?t mi?ng vuông nh?.

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-man

B??c 2: Làm v? bánh. B?n cho men vào hòa chung v?i n??c ?m. B?t m? b?n tr?n chung v?i ???ng r?i thêm n??c men vào tr?n ??u, sau ?ó nh?i cho b?t tr? thành kh?i d?o m?n và không dính tay là ???c. Nh?i xong b?n ?? men ? n?i ?m ? m?t lúc cho b?t n? ra.

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-man-1

B??c 3: Khi b?t ?ã n? ra g?p ?ôi so v?i ban ??u thì b?n nh?i l?i cho b?t m?m.

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-man-2

B??c 4: B?n ti?n hành làm nhân bánh. Cho t?t c? các nguyên li?u ? b??c 1 vào máy xay sinh t? r?i xay cho th?t nhuy?n. Sau ?ó thêm các gia v? c?a nguyên li?u làm nhân m?n vào tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-man-3

B??c 5: B?n cán kh?i b?t ra thành hình ch? nh?t th?t m?ng, sau ?ó b?n múc nhân cho vào gi?a, b?n nh? dùng mu?ng dàn ra cho nhân ??u kh?p b?t nhé! r?i b?n cu?n b?t l?i nh? cu?n sushi ý.

B??c 6: Sau khi cu?n bánh xong b?n l?y dao ph?t lên m?t chút d?u r?i ti?n hành c?t thành t?ng khúc dài v?a ph?i. Sau ?ó b?n x?p bánh vào x?ng và h?p chín.

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-man-4

cach-lam-banh-bao-cuon-nhan-man-6

Nh?ng chi?c bánh bao cu?n nhân m?n nhìn th?t h?p d?n và th?m ngon ph?i không nào. ?? thay ??i nh?ng chi?c bánh bao truy?n th?ng thì ?ây s? là m?t món bánh bao thú v? và ??y sáng t?o cho gia ?ình b?n trong nh?ng b?a sáng cu?i tu?n r?nh r?i. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng và luôn luôn truy c?p website http://cachlambanhbao.net/ ?? tham kh?o nhi?u cách làm m?i nhé

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 211 times, 1 visits today)